Grydania[£awka przed karczm±] Pytanie.

Mała wioska położona na Równinach Andurii. Mieszka tutaj niewiele osób, bardzo spokojne miejsce mimo iż odwiedzane przez wielu podróżnych.
Moderator Strażnicy
Zablokowany
Awatar użytkownika
Niara
Pani Snów
Posty: 1768
Rejestracja: 10 lat temu
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine
Ranga: [img]http://granica-pbf.pl/images/administrator.png[/img]
Lokalizacja: Poznań
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

[£awka przed karczm±] Pytanie.

Post autor: Niara » 10 lat temu

Dziewczyna podesz³a do przyjaciela i tak jak przedtem usiad³a obok niego na ³awce, mimo niezadowolenia z zachowanie ch³opaka Niara nie czu³a z³o¶ci czy wrogo¶ci, jedyne co to chcia³a wiedzieæ dlaczego.

Zdjê³a z pleców ³uk i opar³a go o belkê podpieraj±c± dach nad wej¶ciem budynku. Powoli zaczê³a przeczesywaæ d³ugie w³osy placami. Jej d³oñ zsunê³a siê do kieszeni p³aszcza z którego dziewczyna wyci±gnê³a bia³± wst±¿kê. Zawi±za³a j± wokó³ w³osów przy samej g³owie co¶ na kszta³t koñskiego ogona, anio³y jednak nie nosi³y takich fryzur. Wst±¿ka siêga³a dziewczynie za pas, nawet zawi±zana przy nasadzie w³osów. Niara powoli zaczê³a zaplataæ gruby warkocz wplataj±c weñ bia³± wst±¿kê.

- Dlaczego go zawo³a³e¶ - zapyta³a nie przerywaj±c zaplatania w³osów - nie ufam mu, pod±¿a za nami ju¿ od dawna, nie s±dzisz, ¿e to podejrzane? - mówi±c to dziewczyna skoñczy³a zaplatanie w³osów, na ich koñcu zawi±za³a starannie koñcówkê wst±¿ki, odrzuci³a warkocz do ty³u i spojrzala na Rizochiego pe³nym ciep³a wzrokiem. W jej oczach nie by³o nawet cienia wyrzutów, jedyne co ch³opak móg³ dostrzec to ciep³o i troskê o ich wspólne bezpieczeñstwo.

Awatar użytkownika
Niara
Pani Snów
Posty: 1768
Rejestracja: 10 lat temu
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine
Ranga: [img]http://granica-pbf.pl/images/administrator.png[/img]
Lokalizacja: Poznań
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Niara » 10 lat temu

Dziewczyna z uwag± patrzy³a na Rizochiego kiedy mówi³, on sam nie mia³ pojêcia czemu zawo³a³ Spege'a .

- Nie mam Ci tego za z³e, przyjacielu, po postu chcia³am wiedzieæ, nie musisz mnie przepraszaæ - mówi±c to patrzy³a na twarz ch³opaka - Twoje zachowanie wyda³o mi siê nie mniej jednak dziwne. S±dzê, ¿e ten cz³owiek nie opu¶ci nas tak szybko, zjawi³ siê nie wiadomo sk±d i nie wiadomo dlaczego i od tamtej pory za nami pod±¿a, mo¿e nie jest z³ym cz³owiekiem, nie wiem tego, ale to co robi, wydaje mi siê bardzo dziwne. Historia z obozu, pó¼niej wstawia Ci siê w oczy w Valladonie, zaczepi± Kyrie, a w koñcu zjawia siê tutaj, nagle szukaj±c Meridiona. Jego sposób bycia równie¿ nie wró¿y nic dobrego. Nie wydaje mi siê ¿eby on sam chcia³a nam zrobiæ jak±¶ krzywdê, my¶lê jednak, ¿e jego osoba sprowadzi na nas jakie¶ niebezpieczeñstwo. Nie jestem w stanie powiedzieæ Ci dlaczego tak my¶lê... po prostu tak czujê. - Niara zamilk³a, spojrza³a gdzie¶ w przestrzeñ jakby zamy¶lona nad tym co w³a¶nie powiedzia³a. Jej przeczucia by³y silne i bardzo czêsto siê sprawdza³y. Mimo to nie mog³a mieæ co do nich pewno¶ci. S±dzi³a jednak ¿e mo¿e siê nimi podzieliæ z Rizochim.

Awatar użytkownika
Niara
Pani Snów
Posty: 1768
Rejestracja: 10 lat temu
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine
Ranga: [img]http://granica-pbf.pl/images/administrator.png[/img]
Lokalizacja: Poznań
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Niara » 10 lat temu

Dziewczyna za¶mia³a siê przyja¼nie.

- Przestañ, nie sprawia³e¶ k³opotów, wiem, wiem, ¿e bêdziesz nas chroni³, wszystkich. Rozumiem wiêcej ni¿ Ci siê wydaje.

Niara spojrza³a w stronê w któr± odszed³ Meridion.

- Có¿... nie pozostaje nam nic innego jak czekaæ - powiedzia³a.

Podkuli³a nogi, opieraj±c o nich brodê i oplataj±c je ramionami, po czym zaczê³a nuciæ jak±¶ smutn± melodiê.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."

Awatar użytkownika
Niara
Pani Snów
Posty: 1768
Rejestracja: 10 lat temu
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine
Ranga: [img]http://granica-pbf.pl/images/administrator.png[/img]
Lokalizacja: Poznań
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Niara » 10 lat temu

Dziewczyna ocknê³a siê jakby ze snu. Potrz±snê³a g³ow±, a melodia urwa³a siê.

- Jaaa...? - zapyta³a zdziwiona, po czym ponowie potrz±sa³a g³owa jakby nie mog³a siê dobudziæ.

- Nie jestem smutna, raczej zamy¶lona, wszystko to jakie¶ niesamowite. Odk±d uciek³am od Maga by³am sama, potem nagle zjawi³ siê Meridion, Kyrie Tigra, Ty... szybko siê do was przywi±za³am. Ca³a ta wyprawa, to ¿e idziecie ze mn±, ja... nie pojmujê, jak to mo¿liwe, ¿e przez tyle czasu nie spotka³am nikogo kto by sta³ siê dla bliski tak jak wy. Kiedy tylko dowiedzia³am siê ¿e umrê tak szybko bez Artemisu sadzi³am, ¿e wyprawê po niego odbêdê sama, a tu nagle zjawili¶cie siê wy wszyscy. I teraz... czujê siê za was w pewien sposób odpowiedzialna, to moja podro¿ i nie powinnam nara¿aæ waszego ¿ycia, wystarczy, ¿e moje jest ju¿ w niebezpieczeñstwie.

Awatar użytkownika
Niara
Pani Snów
Posty: 1768
Rejestracja: 10 lat temu
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine
Ranga: [img]http://granica-pbf.pl/images/administrator.png[/img]
Lokalizacja: Poznań
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Niara » 10 lat temu

Niara odwróci³a g³owê i patrzy³a gdzie¶ przed siebie. Czu³±, ¿e mimo wszystko jest za nich odpowiedzialna.

- Tak... masz racjê, ka¿dy z nich mia³ wybór, ale w³a¶ciwie nikt z Was tak naprawdê nie wie dok±d zmierzamy, w jakim celu i dlaczego znale¼li¶my siê w³a¶nie tutaj. Nie znacie mojej historii, nie rozumiecie dlaczego tak bardzo bojê siê Was nara¿aæ. Ty i Meridion, s±dzê ¿e jedyne Wy tak naprawê macie ¶wiadomo¶æ wielkiego niebezpieczeñstwa. Ale Kyrie? Tigra? One niewiedz± na co siê nara¿aj±... nie rozumiej±... a ja... ja nie mam jeszcze na tyle si³ bo opowiadaæ im o mojej przesz³o¶ci. Nie mogê powiedzieæ Kyrie co zrobi³am, nie potrafiê, zw³aszcza jej...

Dziewczyna za³ka³a - Nie macie pojêcia w co siê pakujecie! A ja nie jestem w stanie Was wszystkich ochroniæ... nie potrafiê...
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."

Awatar użytkownika
Niara
Pani Snów
Posty: 1768
Rejestracja: 10 lat temu
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine
Ranga: [img]http://granica-pbf.pl/images/administrator.png[/img]
Lokalizacja: Poznań
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Niara » 10 lat temu

Dziewczyna otar³a ³zy i westchnê³a cicho.

- Ja... chcia³aby ju¿ wyruszyæ - powiedzia³a cicho - ale... trzeba czekaæ na Meridiona... i Kyrie... najchêtniej ucieka³abym jak najdalej st±d, nie czkaj±c na nikogo.

Niara opra³a siê plecami o ¶cianê, kolejny raz wzdychaj±c czu³a siê taka zrezygnowana, mia³a ochotê uciec, nie potrafi³a zrozumieæ tego co siê w okó³ niej dzia³o. Nie wiedzia³a co dzieje siê z ni±.

- Przepraszam - szepnê³a.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."

Awatar użytkownika
Niara
Pani Snów
Posty: 1768
Rejestracja: 10 lat temu
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine
Ranga: [img]http://granica-pbf.pl/images/administrator.png[/img]
Lokalizacja: Poznań
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Niara » 10 lat temu

- Nie... nie ucieknê, przecie¿ nie mogê tego zrobiæ... - odpar³a.

Przez chwilê siedzia³a jeszcze na ³awce, kiedy jednak zobaczy³a powracaj±c± Kyrie i Fauruna, wsta³a i wysz³a im na przeciw, chwile pó¼niej zjawi³ siê te¿ Meridion.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."

Zablokowany

Wróć do „Grydania”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość