Grydania[Pokój na poddaszu] Noc i poranek.

Mała wioska położona na Równinach Andurii. Mieszka tutaj niewiele osób, bardzo spokojne miejsce mimo iż odwiedzane przez wielu podróżnych.
Moderator Strażnicy
Zablokowany
Awatar użytkownika
Niara
Pani Snów
Posty: 1768
Rejestracja: 10 lat temu
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine
Ranga: [img]http://granica-pbf.pl/images/administrator.png[/img]
Lokalizacja: Poznań
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

[Pokój na poddaszu] Noc i poranek.

Post autor: Niara » 10 lat temu

Niara wesz³a powoli do swojego pokoju. Nie mia³a si³y my¶leæ, by³a zbyt wyczerpana. Zamknê³a drzwi na klucz. Rozebra³a siê i po³o¿y³a do ³ó¿ka. Nie trwa³o d³ugo a dziewczyna zasnê³a.

Tej nocy ¶ni³ jej siê Zora, wspomnienie tamtych szczê¶liwych dni spêdzonych z nim, wszystko to czego j± nauczy³. Lekcje zielarstwa, historii, czy magii. Przy¶ni³ jej siê ten dzieñ w którym dosta³a od Niego Smocze Oko. Pewnego ch³odnego poranka Zora przeczuwaj±c, ¿e dziewczyna nied³ugo odejdzie da³ jej smoczy medalion, mówi±c ¿e ma jej go przypominaæ, a w odpowiedniej chwili ujawni siê jego moc. Od tamtej chwili Niara rzadko siê z nim rozstawa³a, srebrny ³añcuszek na którym by³ zawieszony by³ na tyle d³ugi, ze prawie zawsze mog³a chowaæ medalion pod sukni±, nie chcia³a by zosta³ skradziony i przykuwa³ uwagê. Przedmiot by³ do¶æ du¿y, jego g³ówna cze¶æ stanowi³ ¿ó³ty, w³a¶ciwie bursztynowy kamieñ w kszta³cie ³zy, który bardziej jednak przypomina³ kszta³tem wielkie oko. Ca³o¶æ oprawiona by³a w srebro, tak przynajmniej my¶la³a dziewczyna, w rzeczywisto¶ci jednak oprawa wykonana by³a ze smoczej stali, która doskonale imitowa³a srebro. Zora nie chcia³ by dziewczyna dok³adnie wiedzia³a z czego jest zrobiony, gdyby jej powiedzia³ z pewno¶ci± nie przyjê³a by od niego takiego podarunku.
Górê medalionu zdobi³y dwa wielkie li¶cie ³±cz±ce siê na ¶rodku tworz±c zawieszkê dla ³añcuszka, ka¿dy li¶æ wykonany by³ niezwykle precyzyjnie, widaæ by³o ¿e medalion nie by³ zrobiony przez zwyk³a istotê, ka¿dy nawet najdrobniejszy szczegó³ wykonany by³ z najwiêksza precyzj±. Mimo tego, ¿e przedmiot by³ do¶æ du¿y, wa¿y³ niezwykle ma³o, nigdy nie ci±¿y³ dziewczynie na szyi, czasem tylko wydobywa³o siê z niego delikatne ciep³o.

Wiêc tej nocy przyniós³ jej siê w³a¶nie ten dzieñ. Po raz pierwszy od bardzo d³ugiego czasu sen dziewczyny nie przywo³a³ niemi³ych wspomnieñ, nie pokaza³ jej obrazów ¶mierci i bólu.

***

Dziewczyna powoli otwar³a oczy, by³ ju¿ ranek, przeci±gnê³a siê jak kotka le¿±c jeszcze w ³ózko. Po czym szybko wyskoczy³a z niego i otwar³a okno w dachu by móc poczuæ zapach porannego powietrza. Wykona³a wszystkie poranne czynno¶ci, po czym ubra³a siê, zapiê³a w pasie miecz, na nogach zawi±za³a sztylety, a na plecy zarzuci³a ³uk i ko³czan ze strza³ami. Zesz³a na dó³, zap³aci³a karczmarzowi za nocleg, po czym wysz³a na zewn±trz.

Zablokowany

Wróć do „Grydania”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość