Grydania[Centrum Wioski] Poranek.

Mała wioska położona na Równinach Andurii. Mieszka tutaj niewiele osób, bardzo spokojne miejsce mimo iż odwiedzane przez wielu podróżnych.
Moderator Strażnicy
Kyrie
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.

Post autor: Kyrie » 10 lat temu

Dziewczyna patrzy³a niepewnie w twarz Rizochiego. Mo¿e mia³ racjê, chod¼ nie we wszystkim. Dawa³a siê wykorzystaæ. Na ka¿dym kroku kto¶ u¿ywa³ jej dla w³asnych celów.
-Wybacz.. jestem taka naiwna..- Powiedzia³a cicho po czym wystraszona nag³ym pojawieniem siê Meridiona pisnê³a cicho i skuli³a jeszcze bardziej kucaj±c. Ostatnio zrobi³a siê wyj±tkowo strachliwa. dopiero gdy us³ysza³a znajomy g³os podnios³a g³owê patrz±c na mê¿czyznê.
-Meridion..-Szepnê³a zaskoczona jego wizyt±. Zaraz jednak odwróci³a wzrok. By³o za wcze¶nie, za wcze¶nie nie by³a jeszcze gotowa mu wszystko powiedzieæ.

Kyrie
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.

Post autor: Kyrie » 10 lat temu

Dziewczyna podnios³a siê powoli bardziej okrywaj±c p³aszczem. Stara³a siê patrzeæ gdzie¶ w ca³kiem innym kierunku. Jej twarz by³a spokojna mimo i¿ w ¶rodku znów gryz³a siê z w³asnymi my¶lami. Nie zauwa¿y³a nawet tego, ¿e Tigra co¶ do niej mówi³a. Ta, zrezygnowana odpu¶ci³a sobie na chwilê kontaktowanie z anielic±. Zastanawia³a siê co powinna zrobiæ. Co powiedzieæ. B³±dzi³a wzrokiem szukaj±c jakiej¶ pomocy ale nigdzie jej nie uzyskiwa³a.

Awatar użytkownika
Niara
Pani Snów
Posty: 1768
Rejestracja: 10 lat temu
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine
Ranga: [img]http://granica-pbf.pl/images/administrator.png[/img]
Lokalizacja: Poznań
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Niara » 10 lat temu

Kiedy co¶ huknê³o tuz przed zgromadzonymi towarzyszami, Niara jakby instynktownie chwyci³a za swój miecz. Szybko jednak zorientowa³a siê, ¿e to nie wróg, lecz kto¶ znajomy - Meridion. Czy on zawsze musi robiæ taka burdê pomy¶la³a i u¶miechnê³a siê sama do siebie. No có¿, Meridion mia³ to do siebie, ¿e mimo widoczne chêci zmiany na lepsze lubi³ zwracaæ na siebie uwagê, a raczej lubi³ u¿ywaæ spektakularnej magi któr± w³ada³.
Dziewczyna schowa³a miecz i poprawi³a ubranie.

- Có¿... - westchnê³a. no to jeste¶my w komplecie, po czym odwróci³a siê i uda³a w stronê koni.

Dok³adnie zaczê³a pakowaæ ekwipunek na zwierzêta, nie chcia³a przeci±¿aæ ¿adnego z nich. Zapakowa³a jedzenie jakie dziêki Tigrze dostali od karczmarza, kilka grubych koców, ¶rodki opatrunkowe, wodê i ubrania, wszystko to kupili przed chwil± wracaj±c ze stajni. Góry by³y niebezpieczne musieli byæ przygotowani na ka¿da okazjê.

Mimo burzliwej nocy i krótkim ¶nie dziewczyna nie czu³a zmêczenia fizycznego, by³a wypoczêta i gotowa do drogi. W sercu anielicy panowa³ jednak niepokój i mrok, by³a siê, bardzo ba³a siê tej wyprawy, chodzi³o o jej ¿ycie, a teraz jeszcze... spojrza³a po zebranych, a teraz jeszcze czu³a siê odpowiedzialna za tych wszystkich którzy pod±¿aj± razem z ni±. Westchnê³a g³o¶no, a po jej policzkach pop³ynê³y wielkie ³zy, opar³a g³owê o konia przy którym sta³a. czasem czu³a siê tak zrezygnowana i ma³a, mia³a ochotê uciec. Wiedzia³a jednak, ¿e ucieczka nie pomo¿e. Wziê³a g³êboki oddech po czym wyprostowa³a siê, otar³a ³zy i wróci³a do pozosta³ych.

- Mo¿emy wyruszaæ - powiedzia³a lekko dr¿±cym g³osem - znów nie uda³o jej siê ukryæ g³êboko skrywanych w sercu uczuæ. Spojrza³a na Meridiona - To jak jedziesz z nami? - spyta³a.
Ostatnio edytowane przez Niara 10 lat temu, edytowano łącznie 2 razy.

Awatar użytkownika
Meridion
Lord Demon
Posty: 428
Rejestracja: 10 lat temu
Inne Postacie: William, Quetzalcoatl, Halandir, Argo, Safira, Elador
Lokalizacja: Poznań
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Meridion » 10 lat temu

Meidion skin±³ tylko Niarze g³ow± na znak swej chêci przy³±czenia siê do ca³ej tej wyprawy, po czym spojrza³ na Rizochiego i wzruszy³ ramionami. Nie móg³ mu powiedzieæ nic co by wyja¶nia³o jego zachowanie. Nawet nie próbowa³ czego¶ wymy¶liæ. Musia³ przyznaæ, ¿e ostatnio by³ ma³o dyskretny. D³ugie lata samotno¶ci zrobi³y swoje, a gdy wreszcie mia³ widowniê... ludzka widowniê, no có¿...

- Jed¼cie - powiedzia³ naci±gaj±c kaptur g³êboko na g³owê, ukrywaj±c pod nim swe zmêczone oblicze. Nie chcia³ by go teraz ogl±dali, jednak nie mia³ wyboru. Straci³ czê¶æ z swych mocy, a nad tymi które uzyska³ nie panowa³ jeszcze, wiêc nie by³ pewny czy zdo³a ich wy¶ledziæ tak ³atwo jak uprzednio. Szczelniej okrywaj±c siê p³aszczem, doda³ - Do³±czê do was za wsi±, jak tylko znajdê jaki¶ ¶rodek transportu.

To powiedziawszy ruszy³ w stronê stajni zataczaj±c siê przy tym nieznacznie. Mia³ nadzieje, ¿e nie zwróc± na to uwagi. Gdy ju¿ nie mogli go s³yszeæ westchn±³ ciê¿ko i przekl±³ siê za swoja g³upotê. Móg³ to rozegraæ inaczej, by³ jednak zbyt wyczerpany by siê nad tym d³u¿ej zastanawiaæ. Rozchyli³ po³y swego p³aszcza i spojrza³ na czarny kszta³t przyczajony pod nim, po czym odezwa³ siê doñ:

- Có¿, skoro zechcia³e¶ zostaæ ze mn±, to s±dzê, i¿ mo¿emy Ci znale¼æ teraz ciekawe "zajêcie". I nie bêdziesz musia³ tu siedzieæ przez ca³y czas tak jak siê obawia³e¶. Tylko obiecaj mi, ¿e nie bêdziesz siê rzuca³ w oczy... je¶li rozumieæ co mam na my¶li.

Odpowiedzia³ mu znajomy, cichy pomruk po raz pierwszy nie dobiegaj±cy gdzie¶ z wnêtrza jego istoty, lecz spod p³aszcza.

Meridion chod¼ ¶miertelnie zmêczony, czu³ wyj±tkowo dobrze.

Awatar użytkownika
Speage
Szukający drogi
Posty: 35
Rejestracja: 10 lat temu
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Speage » 10 lat temu

Speage wyszed³ na zewn±trz gospody i rzuci³ okiem w stronê znajomej grupki. Jego zdaniem wygl±dali na szczê¶liwych, w swoim towarzystwie. Od razu ruszy³ w przeciwnym kierunku. Trop dotycz±cy Meridiona urwa³ siê. Nie chcia³ teraz pokazywaæ siê w karczmie, wiêc zrezygnowa³ z czekania. O ile ten w ogóle by siê pojawi³ i tak nie mia³ go jak rozpoznaæ. Ale dowiedzia³ siê, mimo wszystko paru nowych rzeczy. Postanowi³ poszerzyæ swoj± wiedzê w najbli¿szej przysz³o¶ci w miejskiej bibliotece w Valladon. Przynajmniej za chwilê znajdzie siê w lesie. Z dala od ludzi. U¶miechn±³ siê smutno do tej my¶li.

Kyrie
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.

Post autor: Kyrie » 10 lat temu

Mimowolnie zerka³a k±tem oka na odchodz±cego Meridiona. Zmartwi³o j± to i¿ nie wygl±da³ najlepiej. Wyci±gnê³a rêkê by zapytaæ jednak zaraz siê cofnê³a. Odwróci³a siê szybko i z niezbyt weso³± min± westchnê³a cicho. Dziewczyna spojrza³a teraz na wychodz±cego z karczmy mê¿czyznê. Przygl±da³a mu siê chwilê w zamy¶leniu. Zastanawia³a siê jakie s± jego prawdziwe intencje.

Awatar użytkownika
Niara
Pani Snów
Posty: 1768
Rejestracja: 10 lat temu
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine
Ranga: [img]http://granica-pbf.pl/images/administrator.png[/img]
Lokalizacja: Poznań
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Niara » 10 lat temu

Niara patrzy³a na odchodz±cego Meridiona, nagle poczu³a co¶ na kszta³t sympatii do tego demona, nadal mu nie ufa³a, ale co¶ w jej sercu nie pozwala³o jej o nim zapomnieæ, czu³a ¿e mimowolnie siê o niego troszczy. Mê¿czyzna nie wygl±da³ dobrze... by³... zmêczony, bardzo zmêczony. Nagle co¶ wst±pi³o w dziewczynê. Podbieg³a do odchodz±cego Meridiona i chwyci³a go za ramiê.

- Meridion... co siê sta³o? nie wygl±dasz dobrze? - powiedzia³a z trosk± w g³osie.

W tym momencie oboje us³yszeli g³os dobiegaj±cy zza ich pleców. To Rizochi. Niara odwróci³a siê gwa³townie jakby przestraszona, na nieszczê¶cie tuz pod jej nogami znalaz³ siê kamieñ, zachwia³a siê i mimowolnie chwyci³a Meridiona.
Ten pod ciê¿arem dziewczyny równie¿ siê zachwia³, oboje jednak zdo³ali utrzymaæ równowagê.

Niara nie by³a zadowolona, ¿e Rizochi powiedzia³ Meridionowi o Speage, nie wiedzia³a co w³a¶ciwie w niego wst±pi³o. Po co w ogóle mówi³ mu o nim, skoro Meridion mia³ jechaæ z nimi, nie powinien wspominaæ o intruzie, teraz pewnie znów bêdzie za nimi pod±¿a³, mia³ j± chroniæ a nie nara¿aæ na niebezpieczeñstwo. By³a zaskoczona zachowaniem przyjaciele czego nie da³o siê ukryæ, spojrza³a na Rizochiego tak jakby chcia³a mu co¶ powiedzieæ. Trwa³a tak przez chwile po czym odwróci³a wzrok w kierunku Meridiona bo zobaczyæ co zrobi.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."

Awatar użytkownika
Meridion
Lord Demon
Posty: 428
Rejestracja: 10 lat temu
Inne Postacie: William, Quetzalcoatl, Halandir, Argo, Safira, Elador
Lokalizacja: Poznań
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Meridion » 10 lat temu

Meridion pochwyci³ dziewczynê i zachwia³ siê. Zdziwiony spojrza³ na swoje rêce. Nie s±dzi³, ¿e jest, a¿ tak bardzo os³abiony. Ten rytua³ wyczerpa³ go bardziej, ni¿ s±dzi³, no ale czego móg³ siê spodziewaæ. A potem przypomnia³ sobie, ¿e dziewczyna co¶ do niego mówi³a. Chwilê minê³o nim jej odpowiedzia³:

- To... tylko przej¶ciowe. Musia³em co¶ zrobiæ i to mnie wyczerpa³o, ale nie martw siê, szybko odzyskam si³y. Teraz jestem... - nie dokoñczy³. Zamiast tego uniós³ g³owê i spojrza³ dziewczynie w oczy, a na jego ustach zago¶ci³ u¶miech. Po chwili w jego umy¶le musia³a zrodziæ siê jaka¶ my¶l, bowiem zmarszczy³ czo³o i odwróci³ g³owê. Wygl±da³ na... zak³opotanego?

Demon pod±¿y³ za palcem Rizochiego i spojrza³ na przygarbion± postaæ, a jego wyraz twarzy zmieni³ siê. A ten to kto? Szuka³ mnie. Ciekawe sk±d o mnie wie. Niedobrze... Wcale nie mia³ ochoty spotykaæ siê teraz z kim¶, kto móg³ go szukaæ. Nie teraz gdy by³ taki s³aby. To by³oby... niebezpieczne. Postanowi³ zaczekaæ, mo¿e ten ca³y Speage nie zwróci na niego uwagi.

- Idê po tego rumaka - powiedzia³ do Niary

Ci±g dalszy: Meridion
Ostatnio edytowane przez Meridion 10 lat temu, edytowano łącznie 1 raz.

Faurun
Przybysz z Krainy Rzeczywistości
Posty: 81
Rejestracja: 10 lat temu
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Faurun » 10 lat temu

Faurun obserwowa³ spokojnie swoich towarzyszy. Tyle ¿ycia ka¿dy wnosi³, nie musia³ siê martwiæ o nudê. Nie chcia³ jednak wtr±caæ siê w rozmowy, które go nie dotyczy³y. Za¶mia³ siê w duchu. Szykowa³ sie ciekawy dzieñ. Zasiad³ spokojnie na ³awce pod karczm± i wyci±gn±³ jaki¶ flakonik z kufra. Odkrêci³ go i szybkim ruchem wypi³ zawarto¶æ. Jego twarz tylko na moment przybra³a grymas niezadowolenia. By³ to pierwszy raz kiedy wiecznie spokojna i u¶miechniêta twarz elfa ukaza³a jakiekolwiek negatywne emocje. Schowa³ pusty flakonik i odetchn±³ patrz±c teraz na ka¿dego z osobna. Meridion, Rizochi jak i Niara oddalili siê. Mag nie wygl±da³ zbyt dobrze, jednak nie martwi³ siê o niego jak pozostali. Wiedzia³, ¿e magia to sprawa czasem ciê¿ka. Zdziwi³a go jednak p³ochliwo¶æ anielicy. Dziewczyna skrywa³a siê pod p³aszczem unikaj±c kontaktu wzrokowego z kimkolwiek.

-Trzeba to zbadaæ, mo¿e czego¶ nowego dowiem siê o tej istocie..- Pomy¶la³ w duchu. Jedyn± przeszkod± w tej chwili mog³aby byæ koto³aczka jednak.. i na ni± s± sposoby. Podniós³ siê z ³awki powolnym ruchem i podszed³ do Kyrie. U¶miechn±³ siê ciep³o.

-Czy co¶ ciê trapi? Taka istota jak ty nie powinna siê smuciæ.- Zacz±³ delikatnie, niezbyt nachalnie. Nie chcia³ jej w koñcu wystraszyæ a jedynie czego¶ dowiedzieæ. Nie by³ pewien czy reszta nic nie widzi, czy mo¿e wiedz±, ale temat jest do¶æ niewygodny. ³atwiej by mu by³o gdyby oboje oddalili siê na moment od reszty. Mog³oby to jednak nie wygl±daæ zbyt dobrze.

Kyrie
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.

Post autor: Kyrie » 10 lat temu

Anielica sta³a gdzie¶ na uboczu. Kiedy podszed³ do niej elf spojrza³a na niego niepewnie. Jego s³owa trochê j± zmiesza³y. Nie mog³a przecie¿ mu powiedzieæ prawdy. Ale i tak siê z czasem dowie.
-Nic mi nie jest.. trochê kiepsko spa³am.- U¶miechnê³a siê lekko patrz±c Faurunowi w oczy.
-Nie spa³e¶ w karczmie, mia³e¶ gdzie¶ jaki¶ nocleg?- Zapyta³a zaciekawiona. Oczywi¶cie nie mog³a tego wiedzieæ w koñcu le¿a³a nieprzytomna lub spa³a. Opatuli³a siê bardziej p³aszczem by przypadkiem nie wystawa³y czarne pióra. By³o to do¶æ niewygodne i bolesne. Spore skrzyd³a naciska³y na plecy, które piek³y bardzo mocno. Dlatego tak ciê¿ko dzi¶ przychodzi³o jej u¶miechaæ siê naturalnie. Na nic siê zda³o uleczanie. Jej magia nie podzia³a³a. Martwi³o j± to... oznacza³ to tylko jedno. Musi podj±æ decyzjê jak najszybciej. Im d³u¿ej bêdzie zwlekaæ tym trudniejsze bêdzie skrywanie bólu przed reszt±.

Awatar użytkownika
Speage
Szukający drogi
Posty: 35
Rejestracja: 10 lat temu
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Speage » 10 lat temu

Speage us³ysza³ s³owa szermierza, odwróci³ g³owê i rzuci³ okiem na Meridiona. Teraz ju¿ wiedzia³ jak wygl±da. Ale teraz by³a przy nim dziewczyna. Nie chcia³ wchodziæ jej w drogê. Postanowi³ udaæ ¿e nie us³ysza³ szermierza i ruszy³ do przodu, aby znikn±æ za zakrêtem. Obszed³ budynek i min±³ go od drugiej strony. Przeszed³ jeszcze paru budynków, a nastêpnie skrêci³ aby przeci±æ drogê Meridionowi z naprzeciwka. Mo¿e tym razem bêdzie sam. Pomy¶la³ z nadziej±. Min±³ kolejny zakrêt aby porozmawiaæ z magiem.
Meridion i Speage
Ostatnio edytowane przez Speage 10 lat temu, edytowano łącznie 1 raz.

Awatar użytkownika
Niara
Pani Snów
Posty: 1768
Rejestracja: 10 lat temu
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine
Ranga: [img]http://granica-pbf.pl/images/administrator.png[/img]
Lokalizacja: Poznań
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Niara » 10 lat temu

Dziewczyna westchnê³a ciê¿ko. Chcia³a pobiec za Meridionem, jednak co¶ j± powstrzyma³o. Sta³a przez chwilê i wpatrywa³a siê w odchodz±ca postaæ, zastanowi³o j± co tan naprawdê sta³o siê w nocy, ¿e demon by³ w tak kiepskim stanie.

Kobieta odgarnê³a w³osy z czo³a, po a¿ pierwszy od d³ugiego czasu mia³a ochotê co¶ z nimi zrobiæ, przy je¼dzie konnej i ca³ym tym zamieszaniu, d³ugie w³osy pl±ta³y siê i przeszkadza³y. Rano przynajmniej mia³a czas je rozczesaæ.

Spojrza³a w stronê Rizochiego, ch³opak siedzia³ na ³awce pod kuczm±. Kyrie i Faurun rozmawiali ze sob± pozostaj±c w tym samym miejscu co przedtem. Dziewczyna przesz³a obok nich i u¶miechnê³a siê lekko do Kyrie jakby chcia³a ja pocieszyæ, po czym uda³a siê w stronê Rizochiego.

[£awka przed karczm±]

Faurun
Przybysz z Krainy Rzeczywistości
Posty: 81
Rejestracja: 10 lat temu
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Faurun » 10 lat temu

Faurun za¶mia³ siê cicho na to pytanie.

-Równie¿ mia³em ciê¿k± noc, ale nie martw siê o mnie. Czy twój problem ze spaniem by³ przez... sny? A mo¿e co¶ ci dolega? Miewam jakie¶ rozeznanie w leczeniu, mo¿e pomogê..- Odpowiedzia³ ciep³o i rozejrza³ siê. W tej chwili prócz Tigry byli sami. Potrzebowa³ siê pozbyæ koto³aczki, chcia³ porozmawiaæ z anielic± sam na sam. Uda³o mu siê jednak jako¶ j± przekonaæ. Wróci³ do Kyrie i lekko pochyli³ w jej stronê. By³a w sumie trochê ni¿sza od niego.

-Czy móg³bym z tob± porozmawiaæ? Chcia³bym o co¶ zapytaæ, jednak nie tutaj. Przespacerujesz siê ze mn±? Obiecujê, ¿e zaraz wrócimy.- Stara³ siê aby jego g³os by³ wystarczaj±co ³agodny. Z takimi delikatnymi istotami trzeba siê obchodziæ wyj±tkowo ostro¿nie. Mia³ nadziejê, ¿e od czasu pierwszego spotkania nabra³a trochê zaufania do jego osoby.

Kyrie
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.

Post autor: Kyrie » 10 lat temu

Dziewczyna u¶miecha³a siê lekko patrz±c na Fauruna. Jego pytanie trochê j± zmiesza³o.
-Um, nie. Nie potrzebujê pomocy. Nic mi nie jest.- Stara³a wyj¶æ na naturaln± i spokojn±. Zrobi³a krok w ty³.
-Porozmawiaæ? Um no dobrze. Chod¼my.. a w jakiej sprawie je¶li mogê zapytaæ?- Patrzy³a czujnie na elfa. Nie chcia³a znów byæ naiwna i daæ siê wykorzystaæ.. jednak to Faurun. Nie wydawa³ siê gro¼ny do tej pory. Ruszy³a razem z nim czekaj±c na odpowied¼.

Faurun
Przybysz z Krainy Rzeczywistości
Posty: 81
Rejestracja: 10 lat temu
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.
Kontakt:

Post autor: Faurun » 10 lat temu

-Doskonale.. pozwól ze mn±.- Obj±³ ramiona dziewczyny rêk± d³oñ opieraj±c na jej barku. Ruszyli wzd³u¿ ulicy. Cieszy³ siê, ¿e dziewczyna siê do niego przekona³a i móg³ z ni± spokojnie porozmawiaæ. Potrzebowa³ dowiedzieæ siê tego i owego. Stara³a siê rêk± nie zahaczyæ o schowane skrzyd³a. to go zastanawia³o. Czemu anielica chowa swoje skrzyd³a skoro do tej pory jej to nie przeszkadza³o? Dzieñ by³ gor±cy, co¶ musia³o siê wydarzyæ.
-Interesuj±ce. Nawet bardzo..-Pomy¶la³ w duchu u¶miechaj±c siê. Mo¿e uda siê równie¿ wyci±gn±æ z niej informacje na temat smoków. I cel w jakim podró¿uje. Je¶li karty nie k³ama³y i jest ona Rozdwojon± dusz± to czu³, ze los siê do niego u¶miechn±³ po d³ugich miesi±cach nieowocnych poszukiwañ. Oto obok niego sz³a istota tak doskona³a w swojej inno¶ci. Czyste piêkno... i nie tylko je¶li chodzi o wygl±d.


Ci±g dalszy Faurun i Kyrie

Zablokowany

Wróć do „Grydania”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości