Grydania[Pokój Kyrie] Problem skrzyde³.

Mała wioska położona na Równinach Andurii. Mieszka tutaj niewiele osób, bardzo spokojne miejsce mimo iż odwiedzane przez wielu podróżnych.
Moderator Strażnicy
Zablokowany
Kyrie
Aura: Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone. Tutaj będzie aura, chwilowo wyłączone.

Post autor: Kyrie » 10 lat temu

Dziewczyna w milczeniu przyjê³a s³owa Niary. Doskonale wiedzia³a, ¿e musi podj±æ decyzjê... w sumie. To chyba i tak jest za pó¼no. Westchnê³a ciê¿ko kiedy zosta³a sama z koto³aczk±.
-Tigra.. rano trzeba wyruszaæ. Powiem ci wszystko co siê zdarzy³o. Jednak po³ó¿my siê zaraz spaæ. Je¶li mam wyruszaæ potrzeba siê wyspaæ.-U¶miechnê³a siê lekko. Opowiedzia³a jej ca³a historiê, jej ¶piew w lesie, deszcz, dziwny sen, dwa g³osy. Powiedzia³a jej wszystko, nawet to, ze to Meridiona g³os s³ysza³a w ¶nie. Tylko jej naprawdê ufa³a, w sumie sama nie wiedzia³a czemu. Mo¿e dlatego, ¿e na razie siê na niej nie zawiod³a? Po ca³ej mêcz±cej historii obie dziewczyny po³o¿y³y siê spaæ. Kyrie sny mia³a niespokojne. Jednak kiedy rankiem siê obudzi³a, szybko odegna³a obrazy, które j± nachodzi³y. Ranek by³ piêkny, s³oñce ¶wieci³o ciep³ymi promieniami. Mimo niewyspania dziewczyna czu³a siê dobrze. Spojrza³a w stronê Tigry.
-Wstawaj ¶piochu.- Szturchnê³a j± w ramiê. Kiedy juz obie sie od¶wie¿y³y Kyrie przeszuka³a szafy pokoju. Znalaz³a tam jedynie stary p³aszcz. Jednak dobre i to byle by ukryæ swoje skrzyd³a przed Meridionem. Ba³a siê tego co sobie pomy¶li. Jak g³upia rzuci³a wszystko i pogna³a za nim? A mo¿e bêdzie siê ¶mia³, ¿e uda³o mu siê j± zwie¶æ. Zagryz³a wargê bij±c siê z tymi my¶lami. Nie ³udzi³a siê, ¿e siê ucieszy. To nie wchodzi³o w grê. W koñcu opu¶ci³y razem pokój.

Zablokowany

Wróć do „Grydania”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość