[Pokój na poddaszu] Noc i poranek.


Mała wioska położona na Równinach Andurii. Mieszka tutaj niewiele osób, bardzo spokojne miejsce mimo iż odwiedzane przez wielu podróżnych.
Moderator Strażnicy

Postprzez Niara » N cze 21, 2009 6:03 pm

Niara wesz³a powoli do swojego pokoju. Nie mia³a si³y my¶leæ, by³a zbyt wyczerpana. Zamknê³a drzwi na klucz. Rozebra³a siê i po³o¿y³a do ³ó¿ka. Nie trwa³o d³ugo a dziewczyna zasnê³a.

Tej nocy ¶ni³ jej siê Zora, wspomnienie tamtych szczê¶liwych dni spêdzonych z nim, wszystko to czego j± nauczy³. Lekcje zielarstwa, historii, czy magii. Przy¶ni³ jej siê ten dzieñ w którym dosta³a od Niego Smocze Oko. Pewnego ch³odnego poranka Zora przeczuwaj±c, ¿e dziewczyna nied³ugo odejdzie da³ jej smoczy medalion, mówi±c ¿e ma jej go przypominaæ, a w odpowiedniej chwili ujawni siê jego moc. Od tamtej chwili Niara rzadko siê z nim rozstawa³a, srebrny ³añcuszek na którym by³ zawieszony by³ na tyle d³ugi, ze prawie zawsze mog³a chowaæ medalion pod sukni±, nie chcia³a by zosta³ skradziony i przykuwa³ uwagê. Przedmiot by³ do¶æ du¿y, jego g³ówna cze¶æ stanowi³ ¿ó³ty, w³a¶ciwie bursztynowy kamieñ w kszta³cie ³zy, który bardziej jednak przypomina³ kszta³tem wielkie oko. Ca³o¶æ oprawiona by³a w srebro, tak przynajmniej my¶la³a dziewczyna, w rzeczywisto¶ci jednak oprawa wykonana by³a ze smoczej stali, która doskonale imitowa³a srebro. Zora nie chcia³ by dziewczyna dok³adnie wiedzia³a z czego jest zrobiony, gdyby jej powiedzia³ z pewno¶ci± nie przyjê³a by od niego takiego podarunku.
Górê medalionu zdobi³y dwa wielkie li¶cie ³±cz±ce siê na ¶rodku tworz±c zawieszkê dla ³añcuszka, ka¿dy li¶æ wykonany by³ niezwykle precyzyjnie, widaæ by³o ¿e medalion nie by³ zrobiony przez zwyk³a istotê, ka¿dy nawet najdrobniejszy szczegó³ wykonany by³ z najwiêksza precyzj±. Mimo tego, ¿e przedmiot by³ do¶æ du¿y, wa¿y³ niezwykle ma³o, nigdy nie ci±¿y³ dziewczynie na szyi, czasem tylko wydobywa³o siê z niego delikatne ciep³o.

Wiêc tej nocy przyniós³ jej siê w³a¶nie ten dzieñ. Po raz pierwszy od bardzo d³ugiego czasu sen dziewczyny nie przywo³a³ niemi³ych wspomnieñ, nie pokaza³ jej obrazów ¶mierci i bólu.

***

Dziewczyna powoli otwar³a oczy, by³ ju¿ ranek, przeci±gnê³a siê jak kotka le¿±c jeszcze w ³ózko. Po czym szybko wyskoczy³a z niego i otwar³a okno w dachu by móc poczuæ zapach porannego powietrza. Wykona³a wszystkie poranne czynno¶ci, po czym ubra³a siê, zapiê³a w pasie miecz, na nogach zawi±za³a sztylety, a na plecy zarzuci³a ³uk i ko³czan ze strza³ami. Zesz³a na dó³, zap³aci³a karczmarzowi za nocleg, po czym wysz³a na zewn±trz.
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Powrót do Grydania

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość

cron