[Centrum Wioski] Poranek.


Mała wioska położona na Równinach Andurii. Mieszka tutaj niewiele osób, bardzo spokojne miejsce mimo iż odwiedzane przez wielu podróżnych.
Moderator Strażnicy

Postprzez Speage » N cze 21, 2009 6:00 pm

Spirydion szed³ po linii prostej w kierunku karczmy, zastanawia³ siê czy to da mu przewagê nad Faurunem, który pewnie nie przechodzi³ na prze³aj przez czyje¶ pola uprawne. Niestety wraz ze s³oñcem wstali wie¶niacy. W tym w³a¶ciciel pola.
Pobieg³ wraz z parobkiem uzbrojonym w wid³y w kierunku Speagego. Gdy ten zamiast uciekaæ, odwróci³ siê i spyta³. -Hej, ty czego chcesz? - Poczu³ siê zdezorientowany. Zdusi³ w sobie gniew, ¿eby nie rzuciæ siê na bezczelnego osobnika. Ostatecznie zobaczy³ uzbrojonego we w³ócznie podejrzanie wygl±daj±cego cz³owieka. Zatrzyma³ siê w bezpiecznej odleg³o¶ci i obrzuci³ go przezwiskami i kaza³ siê wynosiæ.
- Spokojnie, tylko têdy przechodzê. - Dlaczego siê tak denerwuje?
Twarz wie¶niaka zmienia³ barwê na czerwon±. Posz³y ostre przekleñstwa i parê kl±tw± na rodzinê do 10 pokolenia.
Nic nie zrobi.- pomy¶la³ Spirydion, po czym spokojnie ruszy³ w kierunku karczmy.

Chwilê pó¼niej, wymijaj±c kolejny budynek, kiedy od karczmy dzieli³ go otwarta przestrzeñ, zauwa¿y³ osobê siedz±c± na ³awce.
Los jest taki ³askawy dzisiaj, kolejne mi³e spotkanie. Rozpi±³ i poprawi³ kurtkê, aby móg³ j± szybko zrzuciæ. Skrzyd³a u³o¿y³ jak do pikowania. Mo¿e bêdzie musia³ szybowaæ w stronê szermierza gdy ten  u¿yje swojej sztuczki. Przywi±za³ mocno kawa³ek materia³u do rêki. Teraz w³óczni nie móg³ zgubiæ. Ruszy³ w kierunku drzwi karczmy. Ca³y czas obserwuj±c bacznie szermierza.
Avatar użytkownika
Speage
Szukający drogi
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Niara » N cze 21, 2009 6:23 pm

Niara wysz³a z karczmy. Od razu zauwa¿y³a Rizochiego siedz±cego na ³awce. Podesz³a i przywita³a siê grzecznie.

- Witaj - powiedzia³a spokojnie - mam nadziejê, ¿e mimo wszystko trochê wypocz±³e¶.

Dziewczyna zbli¿y³a siê i usiad³a obok ch³opaka na ³aweczce. Mimo tego co jej siê ¶ni³o obudzi³a siê niezwykle smutna, z poczuciem bezgranicznej samotno¶ci. Tak jakby mimo tych ludzi z którymi by³a teraz, sta³a sama na szczycie jakiej¶ góry do której nikt inny nigdy nie dotrze, tylko ona, ona sama bêdzie tam trwaæ a¿ do koñca, pogr±¿aj±c siê w bezdennej samotno¶ci. Uczucie têsknoty ogarnia³o jej serce, czu³a jak jaki¶ lodowy prêt przewierca jej dusze. Nie chcia³a jednak daæ tego po sobie poznaæ. Odwróci³a g³owê od ch³opaka siedz±cego obok a po jej policzku sp³ynê³a pojedyncza ³za, szybko j± jednak otar³a, po czym na powrót odwróci³a siê do ch³opaka.

- Dzisiaj wyruszamy, to bêdzie d³uga droga - westchnê³a - ale damy sobie rade, wierze w to. - u¶miechnê³a siê w jego stronê, ale chyba nie zdo³a³a ukryæ tego co skrywa³a w sercu. Jej u¶miech by³ sztuczny, jak nigdy, zawsze stara³a siê byæ szczera a udawanie przychodzi³ jej z trudem. Tym razem równie¿, nie potrafi³a k³amaæ, nie chcia³a jednak nikogo martwiæ.
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Niara » N cze 21, 2009 6:49 pm

Niara spojrza³a na ch³opaka, smutnymi oczami.

- Sta³o? Niee - odpar³a - nic siê nie sta³o, po prostu w ¿yciu ka¿dej istoty s± lepsze i gorsze dni. - Nie chcia³a mówiæ mu o tym jak siê czuje, nie chcia³a nikogo obarczaæ swoimi problemami. To by³o jej ¿ycie, jej i nikogo innego, nie powinna nikomu mówiæ o tym jak siê czuje.

Nagle spostrzeg³a postaæ zbli¿aj±c± siê w stronê karczmy. Rozpozna³a j± od razu. Speage, nie ufa³a mu, nie ufa³a, by³o w im co¶... zaczepnego, wiedzia³a, ¿e bêdzie sprawia³ k³opoty, ale nie sadzi³a, ¿e tak d³ugo, czego on tutaj w³a¶ciwie chce, ci±gle za nimi poda¿±.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Kyrie » N cze 21, 2009 7:05 pm

Drzwi ponownie siê uchyli³y. Za nich wy³oni³a siê Kyrie razem z Tigr±. Okryta starannie p³aszczem nie pozwala³a nikomu dostrzec jej czarnych skrzyde³. Odetchnê³a spokojnie czuj±c ¶wie¿e powietrze. Zauwa¿y³a równie¿ towarzyszy obok. U¶miechnê³a siê lekko i stanê³a naprzeciwko siedz±cej pary. Wpierw odezwa³a siê do ch³opaka.
-Rizochi.. chcia³abym ciê bardzo przeprosiæ za wczoraj.. i podziêkowaæ. nie chcia³am ciê w to wszystko wplataæ.. wybacz.- Jej g³os by³ jak zwykle cichy i spokojny. Potem zwróci³a oczy ku Niarze.
-Tobie tez chcia³abym jeszcze raz podziêkowaæ Niaro. Twoja pomoc.. wasza pomoc jest nieoceniona. Jestem wam bardzo wdziêczna.- Kontynuowa³a sk³adaj±c d³onie na klatce. Widaæ by³o, ¿e jest ju¿ lepiej gdyby nie te smutne oczy.
Kyrie
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Niara » N cze 21, 2009 7:19 pm

Niara wsta³a wraz z Rizochim, po czym westchnê³a cicho. Chcia³a mu odpowiedzieæ ale w tym momencie z karczmy wysz³y Kyrie i Tigra, ucieszy³a siê na ich widok.

- Och Kyrie - powiedzia³a z trosk± - nie musisz przepraszaæ, ja rozumiem, z reszt± wiesz. - u¶miechnê³a siê lekko do dziewczyn - A teraz chod¼my kupimy wam konia, przecie¿ musimy jako¶ podró¿owaæ.

Wszyscy ruszyli w stronê pobliskiej stajni.

Po godzinie, ca³a czwórka wróci³a prowadz±c za sob± konia. By³ to m³ody zdrowy bia³y rumak, na którym Kyrie i Tigra mog³y spokojnie podró¿owaæ wraz za towarzyszami. Pieni±dze nie stanowi³y problemu, Niara ju¿ dawno zorientowa³a siê, ze sakiewka która dosta³a do Zory jest magiczna i jakim¶ cudownym sposobem nie ubywa z niej pieniêdzy. Nie chcia³a jednak nadu¿ywaæ dobroci Smoka. Dlatego korzysta³a z niej wtedy gdy tego potrzebowa³a.
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Kyrie » N cze 21, 2009 7:46 pm

Dziewczyna sz³a z nimi milcz±. U¶miecha³a siê jednak. Stara³a by wszystko wróci³o do normy. Nawet pozwoli³a sobie na ma³± sprzeczkê z Tigr± odno¶nie konnej jazdy która skwitowa³y krótkim ¶miechem. Jednak ciê¿ko jest po tak ¶wie¿ych wydarzeniach wróciæ do ¿ycia. Szczególnie, ¿e czeka j± jeszcze jedno ciê¿kie spotkanie. Westchnê³a ukradkiem zaciskaj±c paluszki na p³aszczu.
Kyrie
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Niara » N cze 21, 2009 7:47 pm

Dziewczyna milcza³a chwilê. Po czym spojrza³a w stronê pó³nocy.

- Na pó³noc... daleko na pó³noc, a¿ do Gór Druidów. - znów zamilk³a, po czym spojrza³a po zebranych - Ta wyprawa nie bêdzie ³atwa, u podnó¿a gór czyha wiele niebezpieczeñstw, a w samych górach... tak naprawdê nie wiem co nas spotka, nigdy tam nie by³am, choæ wiem jak siê kierowaæ. Te góry s±... tajemnic±... wielu szklaków nikt nigdy nie przeby³, a druidzi nie zawsze s± przyja¼ni. Czy wiêc jeste¶cie pewni ¿e chcecie ze mn± wyruszyæ?
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Faurun » N cze 21, 2009 8:02 pm

Podró¿ w stronê wioski by³a w sumie przyjemna. Zawsze lubi³ wêdrowaæ mimo i¿ w postaci elfa wolniej mu to sz³o. Ale wola³ nie szybowaæ po niebie. Kto wie, jeszcze kto¶ by go dojrza³ i nasta³aby niepotrzebna panika. Los smoków jest ciêzki. Ludzie maj± o nich s³abe pojêcie a widok pzurów zawsze napawa ich strachem. U¶miechna³ siê pod nosem. Swoim towarzyszom te¿ trzeba bêdzie powiedzieæ. Ale w odpowiednim momencie. Nie mo¿e siê zbytnio pospieszyæ. Nie mo¿e te¿ zwlekaæ, aby pomy¶leli ¿e ich oszukiwa³. Nie wiedzia³ jakie pojêcie maj± o smokach trzeba bêdzie zorbiæ ma³e rozpoznanie. Podpytaæ przy okazji wspólnej wêdrówki. Najlepiej zacz±æ od Meridiona. On w sumie najprêdzej mia³by szanse... to samo tyczy siê Rizochiego. Dziewczêta pewnie s±  tej sprawie obojêtne.. szczegolnie anielica. Ona pewnie kocha wszystkie zwierz±tka niewa¿ne czy ma³e, du¿e, gro¼ne czy nie. Doszed³ w koñcu pod karczmê.

-Aj aj czy¿bym siê spó¼ni³?.. przepraszam. Czekali¶cie?- Zapyta³ z u¶miechem do zebranej grupy. Jego spokojny u¶miech nie omina³ nikogo tak jak i lekkie kiwniêcie. Spojrza³ w niebo.

-Idealna pogodna na podró¿.-Doda³ tak bez powodu zrzucaj±c z siebie ciê¿i kufer.

-Czy ma¶æ, któr± da³em Meridionowi siê przyda³a? S³ysza³em, ¿e mia³a¶ jakie¶ problemy ze zdrowiem.- Skierowa³ siê do Niary wyj±tkowo uprzejmie.
Avatar użytkownika
Faurun
Przybysz z Krainy Rzeczywistości
 
Rasa: Złoty Smok
Aura: Silna, ciemna, matowa aura o cynowo-srebrnym blasku i szafirowo-szmaragdowej poświacie. Roztacza wokół siebie ciężki, męczący zapach lasu i ciszę, w której toną wszystkie inne głosy. Jest niezwykle twarda i ostra. Bije od niej delikatny chłód, a w smaku jest łagodna i gorzka.
Wygląd: Faurun jest dość starym już smokiem, pokrywa go złota łuska, podbrzusze zaś ma kremowe. Często przybiera postać elfa, i to nim wygodniej przemierza mu się kraje i miasta. Pod tą postacią przypomina niezbyt wysokiego i szczupłego mężczyznę, możliwe koło 25 lat. Posiada on długie plecione w warkocz włosy koloru zboża. Jego źrenice są czerwone zaś cera nieco ciemniejsza niż ... (Więcej)

Postprzez Speage » N cze 21, 2009 8:13 pm

Speage zmiesza³ siê na widok Niary wychodz±cej z drzwi karczmy. Przy ostatnim spotkaniu chcia³ j± przeprosiæ za sprawianie jej k³opotu. Jednak nie by³ siê w stanie na nic zdecydowaæ. Widzia³ jak teraz wita siê z szermierzem. Nie chcia³ im przeszkadzaæ. Cieszy³ siê widz±c ich razem, ale tak¿e poczu³ niezidentyfikowany smutek. By³o mu ¿al samego siebie. Po chwili z karczmy wysz³a znajome dziewczêta. Spirydion od razu zwróci³ uwagê na p³aszcz dziewczyny. Ukrywa skrzyd³a jak ja. Poczu³ nic sympatii z dziewczyn±.  Po chwili u zna³, ¿e nie ma racji. Przecie¿ wcze¶niej pokazywa³a skrzyd³a publicznie. Dziewczyny go nie zauwa¿y³y. Wszed³ do ¶rodka karczmy. Nie chcia³ swoj± osoba psoæ humoru grupie przyjació³. Karczmarz nie wiedzia³ nic o ¿adnym Meridionie. Chyba jednak muszê im przeszkodziæ. Kiedy wyszed³ z karczmy nikogo ju¿ nie zauwa¿y³.
Wróci³ na chwilê do ¶rodka i zamówi³ posi³ek. Zjad³ patrz±c w okno, zauwa¿y³ wracaj±c± grupê z nowym koniem. Idê.
Wyszed³ z karczmy i podszed³ do pi±tki znanych osób. Zdziwi³ siê, ¿e nie zauwa¿y³ kiedy Faurun do nich do³aczy³.
-Mogê przeszkodziæ?
Avatar użytkownika
Speage
Szukający drogi
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Niara » N cze 21, 2009 8:28 pm

Niara nie zd±¿y³a odpowiedzieæ ani Rizochiemu, ani Faurunowi, kiedy do zebranych podszed³ podejrzany typ, Niara od razu go rozpozna³a. Nagle co¶ w ni± wst±pi³o, tak jak wtedy w lesie kiedy Meridion  zjawi³ siê znik±d, a ona rzuci³a siê na niego z mieczem. Jednym ruchem siêgnê³a za plecy. W mgnieniu oka dziewczyna trzyma³a przed sob± ³uk ze strza³± wycelowan± prosto w stronê intruza.

- Czego chcesz?! - spyta³a gniewnie.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Speage » N cze 21, 2009 8:38 pm

Nie spodziewa³ siê takiej reakcji dziewczyny. W pierwszej chwili chcia³ unikn±æ odruchowo znalezienia siê na linii strza³u. Ale opanowa³ siê potrzebowa³ informacji. " I co mam teraz zrobiæ?" Patrzy³ na wycelowan± strza³ê. "Ostro¿nie" upomnia³ siebie. Adrenalina zaczê³a kr±¿yæ w ¿y³ach.
-Przepraszam, ¿e przeszkadzam. Nie chcia³em Ciê niepokoiæ. Szukam Meridiona. - Nie wykona³ ¿adnego zbêdnego ruchu ze wzglêdu na strach, ale na jego twarzy go¶ci³ arogancki u¶miech. Adrenalina by³a przyjemna. Lubi³ ryzyko, chocia¿ mia³ nadziejê ¿e nie bêdzie musia³ liczyæ na cud przy próbie unikniêcia strza³y. Zwykle zawsze unika³ celownika, bêd±c po dziesiêciu sekundach  przynajmniej 200 metrów nad ziemi±...
Ostatnio edytowano N cze 21, 2009 8:43 pm przez Speage, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
Speage
Szukający drogi
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Niara » N cze 21, 2009 8:42 pm

Dziewczyna zbli¿y³a strza³ê do twarzy intruza.

- Meridiona tutaj nie ma, nie wiemy gdzie jest i czy w ogóle siê zjawi, wiec odejd¼, nie chcemy ¿eby¶ nas niepokoi³ - mówi³a spokojnie, ale nadal mia³ w g³osie nutkê gniewu.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Speage » N cze 21, 2009 9:01 pm

-W porz±dku, ju¿ idê. Nie bêdê wam przeszkadza³. Kyrie powiedzia³a, ¿ebym siê z nim tu spotka³. A Fauron mówi³ ¿e wczoraj by³ w karczmie. A teraz wracam do karczmy.
Wszyscy byli zbyt zaskoczeni tym zrobi³a anielica ¿eby zareagowaæ.Rzuci³ okiem na Kyrie i Faurona. Dziêki za pomoc.
Cofn±³ siê o krok, odwróci³ i powoli ruszy³ w stronê karczmy.
Speage ciag dalszy
Ostatnio edytowano Pn cze 22, 2009 1:28 am przez Speage, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
Speage
Szukający drogi
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Niara » N cze 21, 2009 9:11 pm

Niara opu¶ci³a ³uk, schowa³a strza³ê ale wci±¿ by³a wzburzona, nie chcia³a by tamten cz³owiek zrobi³ komukolwiek krzywe, czu³a siê za nich odpowiedzialna. Nic nie mog³o im siê staæ, nie mog³a do tego dopu¶ciæ. Sta³a teraz oszo³omiona ca³ym zdarzeniem, opu¶ci³a g³owê jakby wykona³a jaki¶ niesamowity wysi³ek i westchnê³a g³o¶no.
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Kyrie » N cze 21, 2009 9:59 pm

Kyrie patrzy³a na ca³a sytuacjê wystraszona. Schowa³a siê za Tigre. Nie wiedzia³a czemu Niara tak naskoczy³a. Zna³a tego cz³owieka, nie wydawa³ siê jej gro¼ny. Mo¿e siê myli³a? Jako anio³ by³a taka g³upia i naiwna. Teraz widzi, ¿e znów ¼le post±pi³a.
-Znów sprowadzam k³opoty.- Szepnê³a cicho do siebie i cofnê³a siê kilka kroków chowaj±c w p³aszczu. Najchêtniej by uciek³a patrzy³a rozkojarzona wko³o siebie jakby szukaj±c drogi ucieczki.
Kyrie
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Następna strona

Powrót do Grydania

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron