[Pobliski Las] Noc


Mała wioska położona na Równinach Andurii. Mieszka tutaj niewiele osób, bardzo spokojne miejsce mimo iż odwiedzane przez wielu podróżnych.
Moderator Strażnicy

Postprzez Ashura » N cze 21, 2009 3:11 pm

Demon rozprostowa³ skrzyd³a. Rozejerza³ siê w ko³o. Doskonale zna³ do miejsce. Wiedzia³, ¿e tutaj znajdowa³ siê najwiêkszy o¶rodek bólu szermierza. Skierowa³ swój wzrok na Rizochiego. Mimo tego, ¿e by³ to tylko sen, by³ sob±. O wiele ³atwiej przychodzi³o mu manifestowanie siê we ¶ni, ni¿ w ¶wiecie rzeczywistym.

-WIDZÊ, ¯E TYM RAZEM SAM DOPROWADZI£E¦ DO NASZEGO SPOTKANIA. JAKIE TO MI£E Z TWOJEJ STRONY. - parskn±³ ¶miechem demon. - A WIÊC ZAPRASZAMY  PONOWNIE NA PRZEDSTAWIENIE.

Mówi±c to przed ch³opakiem pojawi³a siê on sam. Dziewczyna przywi±zana na piedestale ofiarny i cz³owiek w kapturze. Ca³a scena przebiega³a dok³adnie tak samo jak ka¿dej nocy. Najpierw umiera dziewczyna, szermierz odcina g³owê zabójcy, cia³o Itsuki rozsypuje siê w proch. Przed zrozpaczonym m³odzieñcem ukazuje siê demon, który koñczy nie lepiej jak kawa³ek drewna przed drwalem.

-TAK. - zacz±³ demon. - TAMTEGO DNIA UNIEMO¯LIWI£E¦ MI PRZEJÊCIE W£ADZY NAD WASZYM ¦WIATEM. NIE MNIEJ JEDNAK POZOWLI£E¦ PRZETRWAÆ W SOBIE. JAKA TO IRONIA. NIEPRAWDA¯.
Ashura
 
Rasa: Wampir
Aura: Silna, nieco zmatowiała już emanacja o barwach cyny i żelaza z pasmami platyny, o skomplikowanej poświacie łączącej turmalin i topaz. Coś wydaje się być z nią nie tak, ma zapach krwi, jednak nie da się go zidentyfikować od razu, umyka, kiedy się na nim skupić. Trzask płomieni oraz liczne głosy słychać jakby z oddali, aura zmienia swoje natężenie i powoduje chaotyczną burzę uczuć, mącącą w głowie. Roztacza również gorąco, błędem byłoby stwierdzić, że przyjemne. W dotyku aura ta jest nieco twardsza i bardziej giętka od przeciętnej, ale za to niezwykle gładka oraz lepka, o ostrych krawędziach. W smaku jest ona łagodnie gorzka.
Wygląd: Całkiem wysoka osóbka (1,9m) o charakterystycznych, ostrych rysach twarzy. Jest przeciętnej figury ciała. Jego ciemne włosy są dość
krótkie,
sięgają jedynie do karku. Przez większość czasu oczy zachowują barwę srebrną. Wyjątek stanowią łowy oraz walka, wtedy przybierają kolor
krwistej czerwieni - w razie popuszczenia hamulców wewnętrznych zdają się wręcz ...
(Więcej)
Uwagi: Z powodu ''Krwiopijcy'' aura Ashury jednoznacznie nie wskazuje na jego przynależność do rasy Wampirów. Elfy nie
powinni oczekiwać miłego przywitania. Postać będzie dążyła do ...
(Więcej)

Postprzez Ashura » N cze 21, 2009 3:48 pm

- PROSZÊ, PROSZÊ. MARIONETKA NARESZCIE ZACZYNA SIÊ ZMIENIAÆ. - za¶mia³ siê demon. To co mówi³ ch³opak by³o w pewnym stopniu prawd±. Jego cia³o, by³o dla niego wiêzieniem. Jego dziedzictwo kajdanami, a silna wola ³añcuchem. Nie móg³ siê wy³amaæ z tej niewoli. Lecz wiedzia³, ¿e pewnego dnia, kto¶ uczyni co¶, ¿e odzyska swoj± postaæ.

Widzia³ przed sob± szermierza, który pewny siebie, by³ gotów walczyæ z nim po raz kolejny. Powtórzyæ to, co mia³o miejsce na szczycie Orderu Prawa. Wiedzia³, ¿e po¶wiêcenie jego bliskich os³abi³o go i uniemo¿liwi³o przybranie postaci materialnej w tamtym ¶wiecie. Na ca³e szczê¶cie, nie byli ju¿ w tamtej rzeczywisto¶ci.

-COKOLWIEK BÊDZIESZ ROBI£ JA NIE ZNIKNE TAK £ATWO. - doda³ demon. - PAMIÊTAJ, ¯E KTÓREGO¦ DNIA BÊDZIESZ NIEPRZYGOTOWANY, GDY OPU¦CISZ GARDÊ, WTEDY SIÊ POJAWIÊ I WYKORZYSTAM TWOJ¡ S£ABO¦Æ. TEGO DNIA ZROZUMIESZ, ¯E NIE WARTO ZADZIERAÆ ZE MN¡.

Demon znikn±³. Powróci³ do swojego miejsca, g³êboko ukrytego w pod¶wiadomo¶ci ch³opaka. W g³êbokim, mrocznym zak±tku jego cia³a. Zostanie tam. Bêdzie czeka³. Na lepsz± okazjê. Mo¿e nie nadejdzie ona nastêpnego dnia. Mo¿liwe, ¿e nie bêdzie mia³o to miejsca pojutrze, a nawet i za dwa tygodnie. Nie mniej jednak on bêdzie czeka³, a chwila odpowiednia nadejdzie.
Ashura
 
Rasa: Wampir
Aura: Silna, nieco zmatowiała już emanacja o barwach cyny i żelaza z pasmami platyny, o skomplikowanej poświacie łączącej turmalin i topaz. Coś wydaje się być z nią nie tak, ma zapach krwi, jednak nie da się go zidentyfikować od razu, umyka, kiedy się na nim skupić. Trzask płomieni oraz liczne głosy słychać jakby z oddali, aura zmienia swoje natężenie i powoduje chaotyczną burzę uczuć, mącącą w głowie. Roztacza również gorąco, błędem byłoby stwierdzić, że przyjemne. W dotyku aura ta jest nieco twardsza i bardziej giętka od przeciętnej, ale za to niezwykle gładka oraz lepka, o ostrych krawędziach. W smaku jest ona łagodnie gorzka.
Wygląd: Całkiem wysoka osóbka (1,9m) o charakterystycznych, ostrych rysach twarzy. Jest przeciętnej figury ciała. Jego ciemne włosy są dość
krótkie,
sięgają jedynie do karku. Przez większość czasu oczy zachowują barwę srebrną. Wyjątek stanowią łowy oraz walka, wtedy przybierają kolor
krwistej czerwieni - w razie popuszczenia hamulców wewnętrznych zdają się wręcz ...
(Więcej)
Uwagi: Z powodu ''Krwiopijcy'' aura Ashury jednoznacznie nie wskazuje na jego przynależność do rasy Wampirów. Elfy nie
powinni oczekiwać miłego przywitania. Postać będzie dążyła do ...
(Więcej)


Powrót do Grydania

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron