[Karczma "Pod t³ustym warchlakiem"] ...


Mała wioska położona na Równinach Andurii. Mieszka tutaj niewiele osób, bardzo spokojne miejsce mimo iż odwiedzane przez wielu podróżnych.
Moderator Strażnicy

Postprzez Niara » Cz cze 18, 2009 7:02 pm

Niara s³ucha³a wyja¶nieñ ch³opaka, ale i tak wiedzia³a swoje by³o gorzej ni¿ mówi³ i wszystko przez to co¶ co w nim tkwi³o.
Zabra³a klucz od pokoju.

- A Ty? gdzie Ty bêdziesz spa³, skoro w Twoim pokoju jest Kyrie, mo¿e przenie¶ j± do mnie, jako¶ siê razem wy¶pimy, a Ty spij w swoim pokoju, o Tigrê siê nie martwiê pewnie ju¿ sobie za³atwi³a nocleg u karczmarza.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Tigra » Cz cze 18, 2009 7:27 pm

Tigra siedzia³a dalej spokojnie patrz±c gdzie¶ przez okno. Schowa³a klucz do pokoju Kyrie. Nie mia³a zamiaru jej budziæ. Spojrza³a w stronê Meridiona. Teraz zostali sami.
-Powiedz.. co takiego jest w Kyrie.. znacie siê ponoæ d³u¿ej. Mo¿esz mi co¶ o niej powiedzieæ?- Zapyta³a niby to obojêtnie ukrywaj±c za kieliszkiem zak³opotanie. Tak naprawdê to nie wiedzia³a o niej nic. Wiedzia³a tylko, ¿e ma w sobie co¶ co przyci±ga ludzi.
Avatar użytkownika
Tigra
Szukający drogi
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Niara » Cz cze 18, 2009 8:30 pm

Dziewczyna patrzy³a jak ch³opak siê oddala. Znów westchnê³a, jako¶ ostatnio ¿ycie ja mêczy³o, wszystkie te wydarzenia by³y... jak nie z tej ziemi. Powoli wesz³a schodami na górê.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Kyrie » Pt cze 19, 2009 9:36 am

Dziewczyna obudzi³a siê po chwili z ciê¿kim bólem g³owy. Rozejrza³a siê. By³a w jakim¶ obcym pokoju. Wsta³a powoli z ³ó¿ka i podesz³a do okna. Dalej by³a w Grydanii. Westchnê³a smutno i otworzy³a okno. Wieczór by³ orze¼wiaj±cym. Spojrza³a w stronê drzwi niepewnie. Nie wiedzia³a gdzie podziewa siê reszta. Ale.. musia³a przemy¶leæ parê spraw. Stanê³a w oknie i zlecia³a na dó³ pomagaj±c sobie skrzyd³ami. Sta³a pod ¶cian± nie chc±c wpadaæ zbytnio w oczy. Brakowa³o jej bardzo chwili spokoju, odg³osów natury. Zawsze w niej skrywa³a siê gdy mia³a w±tpliwo¶ci dlatego tez z czasem nauczy³a siê mówiæ g³osami zwierz±t. Powolnym krokiem ruszy³a do pobliskich lasów. Musia³a przemy¶leæ s³owa Meridiona. Czu³a, ze to próba.. wielka próba jej oddania wobec Pana.
Kyrie
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Meridion » Pt cze 19, 2009 11:11 pm

- Wcale nie znam Jej tak dobrze jak s±dzisz - rzek³ do Tigry - Nie spêdzili¶my, ze sob± zbyt wiele czasu, a przynajmniej nie tak wiele jak podejrzewasz. Sk±d w takim razie wiem o niej, a¿ tyle? Bo w pewnych sprawach jeste¶my do siebie do¶æ podobni. Rzek³bym wrêcz i¿ identyczni. Chcesz wiedzieæ co o niej my¶lê? Z pewno¶ci± jest do¶æ nietypowym anio³em i niezbyt siê odnajduje w swojej roli. Ona... ona têskni, do innego ¿ycia. I to bardzo. - Mê¿czyzna spojrza³ za okno, a jego twarz zrobi³a siê jaka¶ taka... smutna. Westchn±³ cicho, a gdy zobaczy³, i¿ Koto³aczka przygl±da mu siê z uwag±, u¶miechn±³ siê do niej, ukrywaj±c w ten sposób swój smutek. Podniós³ siê ze swego miejsca i przeci±gn±³, a¿ co¶ strzeli³o mu w ko¶ciach.

- Pó¼no ju¿ i oboje potrzebujemy odpoczynku - zwróci³ siê do dziewczyny, aczkolwiek ta czê¶æ która dotyczy³a jego "zmêczenia" nie do koñca by³a prawdziwa. A przynajmniej nie w takim sensie, w jakim j± przedstawi³. Nie zamierza³ jednak t³umaczyæ Tigrze jego "stanu". Przynajmniej jeszcze nie teraz. Kontynuowa³ wiêc w te s³owa: - Je¶li Niara poczu³a siê lepiej - w co nie w±tpiê po zabiegach naszej kochanej anielicy -  to powinni¶my jutro rano wyruszyæ w dalsz± podró¿. Niektóre sprawy wymagaj± pewnej dozy po¶piechu i s±dzê, ¿e ta taka jest. Mam nadziejê, ¿e zechcecie nam z Kyrie dalej towarzyszyæ. Widzisz... Niara potrzebuje pomocy, a ja zamierzam jej pomóc.

To powiedziawszy uk³oni³ siê koto³aczce i wyszed³ przez g³ówne wej¶cie, naci±gaj±c na g³owê kaptur. Tigra patrzy³a jeszcze przez jaki¶ czas na zamkniête drzwi po czym przenios³a wzrok na stó³. Meridion zostawi³, w po³owie jeszcze pe³n±, butelkê wina.
Avatar użytkownika
Meridion
Lord Demon
 
Inne Postacie: William, Quetzalcoatl, Halandir, Argo, Safira, Elador,
Rasa: Demon - Przemieniony
Aura: Aura ta jest w każdym calu idealnie matowa. Przywłaszczyła sobie ona zastygnięta barwę srebra, a topazowa poświata szczelnie chroni ją przed otarciami. Wydobywa z siebie dziwaczne dźwięki, których nie można z niczym skojarzyć. Stale brzęczy, co wprawia w niemałą irytację. Błogi staje się więc tu szczęk metalu, a potężne grzmoty nie wywołują strachu, a zsyłają ukojenie dla uszu. Posiada także nietypowy zapach, który jest bardzo duszący, niczym palone kadzidła. Raczej twarda emanacja chętnie się gnie, ale także broni się ostrymi brzegami. Spoglądając na nią dłużej łatwo zauważyć dwa rodzaje pasm dzielących się na gładkie oraz chropowate powierzchnie. W smaku jest za to chaotyczna. Raz lepka, raz sucha, bywa często gorzka, ale czasem można wyczuć w niej nutę słodyczy.
Wygląd: Meridion chodź może zmieniać swoje formy, obecnie uwięziony jest w przypominającej ludzką powłoce. Wygląda na szczupłego mężczyznę w sile wieku. Ma długie, kruczoczarne włosy, które lekkimi falami spływają na jego ramiona i sięgają połowy pleców. Jego szczękę porasta centymetrowa broda, która zawsze wygląda na starannie przystrzyżoną (aczkolwiek ona zwyczajnie nie ... (Więcej)

Postprzez Tigra » N cze 21, 2009 1:26 pm

Tigra patrzy³a na niego niezbyt przekonana. Nie rozumia³a. skoro ma³o siê znaj± czemu pa³a do niego takim uczuciem.
- Powiem ci co¶..tylko raz... je¶li kiedykolwiek j± zranisz nie wybaczê ci.- Mruknê³a spokojnie patrz±c gdzie¶ w bok. Wsta³a milcz±co i ruszy³a w kierunku schodów ¶ciskaj±c klucz.
- Dobranoc Meridionie.- Doda³a jeszcze cicho i zniknê³a gdzie¶ w g³êbi korytarzu.
Avatar użytkownika
Tigra
Szukający drogi
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Poprzednia strona

Powrót do Grydania

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron