[Przed jaskini±] Ratunek.


Szlak którym podążają druidzi do swoich mieszkań położonych wysoko w górach. Pustelnicy zbierają tu najrzadsze zioła. Ten właśnie szlak jest miejscem gdzie znaleźć można rośliny których poszukują druidzi z innych cześć świata, jednak żaden z nich nie ma odwagi wypuszczać się z wyprawą w te niebezpieczne góry.

Postprzez Kyrie » Śr lip 01, 2009 8:03 pm

Dziewczyna odsunê³a siê na znak smoka jednak dosta³a mocno od³amkiem i straci³a przytomno¶æ. Dopiero gdy Rizochi j± wyniós³ ocknê³a siê lekko. Najpierw rozejrza³a siê zdezorientowana dopiero gdy ujrza³a przed sob± potê¿nego smoka u¶miechnê³a siê lekko ze ³zami.
-Faurun..- Szepnê³a cicho i zerwa³a siê na nogi potykaj±c co chwila. Chwiejnym krokiem podbieg³a do niego i przytuli³a do jego pyska.
-Wiedzia³am, ¿e siê zjawisz.. ¿e nas uratujesz.. dotrzyma³e¶ s³owa.- Wy³a p³aczliwie naprawdê przera¿ona. Za du¿o emocjo jak na dzisiejszy dzieñ.
Kyrie
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Faurun » Śr lip 01, 2009 8:27 pm

Smok sta³ spokojnie nisko przy ziemi.. mo¿na by rzec, ze prawie le¿a³. Obserwowa³ spokojnie ch³opaka a gdy ten sie do niego odezwa³ za¶mia³ siê.

-Oczywi¶cie, ¿e rozumiem co mówisz. Wasz prosty jêzyk znam bardzo dobrze.- Odpowiedzia³ mu wyj±tkowo rozbawiony. Chcia³ kontynuowaæ tê zabawn± rozmowê jednak ma³a anielica lekko wszystko przy¶pieszy³a przybiegaj±c z p³aczem.

-Nie p³acz.- Mrukn±³ do niej obserwuj±c spokojnie. Jego ton by³ spokojny i nawet lekko przyjazny gdyby nie zgrzyt jaki wydawa³ przy ka¿dym s³owie. Taka ma³a nieporadna istotka, p³aka³a teraz tul±c sie do niego. Kto by pomy¶la³, ze tak zareaguje. Sapn±³ cicho i spojrza³ na Rizochiego jak i na nieprzytomn± Niarê.

-Tak.. je¶li chcesz o to zapytaæ. Jestem Faurunem.. wêdrownym elfem którego znacie. Jaki¶ czas temu chcia³em wam zdradziæ prawdê, ale nie za bardzo wam ufa³em. My smoki musimy byæ ostro¿ne gdy spotykamy pos³uguj±cych siê magi±. Wybaczcie, k³amstwa by³y konieczne a i.. nie by³y te¿ k³amstwem do koñca. Postaæ elfa, która ju¿ poznali¶cie to te¿ czê¶æ mnie.. ale nie teraz siê o tym rozwodzimy.- Zamilk³ na chwile i spojrza³ na Kyrie. Liczy³, ze zaraz siê uspokoi. Po chwili b³ys³o mocne ¶wiat³o, które o¶lepi³o wszystkich na kilka sekund. Kiedy wszystko wróci³o do normy Faurun sta³ juz w formie elfa obejmuj±c p³acz±c± Kyrie. G³aska³ j± spokojnie d³oni± po g³owie uspokajaj±c szeptem. W formie smoka ma³o co móg³ zdzia³aæ a jeszcze zrobi³by jej niepotrzebn± krzywdê.

-Wiem, ¿e pewnie macie pytania postara siê odpowiedzieæ na wszystkie w miarê mo¿liwo¶ci.- doda³ ze swoim u¶miechem.
Avatar użytkownika
Faurun
Przybysz z Krainy Rzeczywistości
 
Rasa: Złoty Smok
Aura: Silna, ciemna, matowa aura o cynowo-srebrnym blasku i szafirowo-szmaragdowej poświacie. Roztacza wokół siebie ciężki, męczący zapach lasu i ciszę, w której toną wszystkie inne głosy. Jest niezwykle twarda i ostra. Bije od niej delikatny chłód, a w smaku jest łagodna i gorzka.
Wygląd: Faurun jest dość starym już smokiem, pokrywa go złota łuska, podbrzusze zaś ma kremowe. Często przybiera postać elfa, i to nim wygodniej przemierza mu się kraje i miasta. Pod tą postacią przypomina niezbyt wysokiego i szczupłego mężczyznę, możliwe koło 25 lat. Posiada on długie plecione w warkocz włosy koloru zboża. Jego źrenice są czerwone zaś cera nieco ciemniejsza niż ... (Więcej)

Postprzez Faurun » Śr lip 01, 2009 8:48 pm

Patrzy³ spokojnie na to jak doskonale sobie radzi z ranami dziewczyny. U¶miechn±³ siê z uznaniem.

-Nie mnie dziêkuj.. tylko jej.- Pog³aska³ znów Kyrie po g³owie.

-Doskonale siê spisa³a. Zapamiêta³a s³owa, które jej przekaza³em, widzisz podró¿owa³em za wami ale w sporym odstêpie. Oczywi¶cie móg³bym was normalnie dogoniæ ale nie chcia³em siê na razie pojawiaæ. Kyrie wiedzia³a, ze w razie problemów ma mnie zawo³aæ.- Odpowiedzia³ spokojnie ch³opakowi jednak widz±c ich stan westchn±³ zmartwiony. Pochyli³ siê do Kyrie.

-Potrzebna mi twoja pomoc. Trzeba ich opatrzyæ. Proszê zajmij siê nog± Niary.- Szepn±³ jej delikatnie do ucha. Kiedy anielica zajê³a siê swoim podszed³ do Rizochiego i postawi³ obok niego kufer. Wyci±gn±³ z niego banda¿ oraz jaki¶ olejek.
-Pomo¿e zagoiæ siê ranie.- Doda³ dla wyt³umaczenia opatruj±c jego g³owê. Robi³ to starannie i sprawnie. Westchn±³ koñcz±c.
-Z reszt± pomo¿e ci Kyrie.. niestety nie posiadam magii uzdrawiaj±cej mogê jednak dziêki iluzji u¶mierzyæ ból... mogê te¿ ciê wprowadziæ w stan halucynacji i wtedy nic nie bêdziesz czu³..- Doda³ z ciep³ym u¶miechem odsuwaj±c siê kawa³ek.
Avatar użytkownika
Faurun
Przybysz z Krainy Rzeczywistości
 
Rasa: Złoty Smok
Aura: Silna, ciemna, matowa aura o cynowo-srebrnym blasku i szafirowo-szmaragdowej poświacie. Roztacza wokół siebie ciężki, męczący zapach lasu i ciszę, w której toną wszystkie inne głosy. Jest niezwykle twarda i ostra. Bije od niej delikatny chłód, a w smaku jest łagodna i gorzka.
Wygląd: Faurun jest dość starym już smokiem, pokrywa go złota łuska, podbrzusze zaś ma kremowe. Często przybiera postać elfa, i to nim wygodniej przemierza mu się kraje i miasta. Pod tą postacią przypomina niezbyt wysokiego i szczupłego mężczyznę, możliwe koło 25 lat. Posiada on długie plecione w warkocz włosy koloru zboża. Jego źrenice są czerwone zaś cera nieco ciemniejsza niż ... (Więcej)

Postprzez Kyrie » Śr lip 01, 2009 9:02 pm

Dziewczyna lekko zarumieni³a siê czuj±c na plecach d³onie Fauruna jednak w tej chwili czu³a, ¿e przy nim strach ca³kiem znikn±³. S³ysz±c jego s³owa spojrza³a szybko w stronê Niary. Kiwnê³a g³ow± i podbieg³a do niej klêcz±c przy niej. Przy³o¿y³a do z³amanej nogi d³onie. Ja¶niej±ca zielona ³una pojawi³a siê. Zaczê³a leczyæ po³amana nogê dziewczyny. Du¿o wysi³ku j± kosztowa³o posk³adaæ ko¶æ w ca³o¶æ ale po czasie uda³o siê jej. Pomog³a jej nawet z rozbit± g³owê. Tu jednak przy koñcówce zachwia³a siê lekko, jednak zaraz z u¶miechem podesz³a do Rizochiego. Przy³o¿y³a do jego cia³a d³onie znów ja¶niej±ce ³un± by zlokalizowaæ uszkodzenia i rany. Trochê trwa³o nim odnalaz³a punkty zapalne. Leczenie by³o ju¿ ³atwiejsze. Pomog³a mu te¿ i z g³ow± jednak sama mia³a ma³o si³ wiêc opad³a na trawê podpieraj±c siê o ziemiê dr¿±c± d³oni±.
-Co.. co¶ jeszcze?- Szepnê³a dysz±c ciê¿ko.
Kyrie
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Niara » Śr lip 01, 2009 9:20 pm

Niara próbowa³a siê przebudziæ. Medalion na jej szyi by³ ciep³y, kiedy otworzy³a oczy nie bardzo wiedzia³a, gdzie siê znajduje. Dotknê³a d³oni± czo³a, nie by³o na nim krwi, próbowa³a siê podnie¶æ, jednak krêci³o jej siê w g³owie. Opad³a bezw³adnie na trawê. Nie wiedzia³a co siê sta³o, by³a burza, a potem lawina... nic wiêcej nie pamiêta³a. Chcia³a odnale¼æ wzrokiem którego¶ z przyjació³, jednak nie mog³a siê podnie¶æ.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Faurun » Śr lip 01, 2009 9:27 pm

Faurun podszed³ do anielicy i pozwoli³ siê jej oprzeæ o siebie by odpoczê³a.

-Doskonale siê spisa³a¶.. ponownie. Drzemie w ciebie tyle si³y.. jeste¶ naprawdê dzielna.- Mówi³ spokojnie po czym spojrza³ na ch³opaka.

-W takim stanie nie mo¿ecie dalej podró¿owaæ konno. Je¶li wasza droga jest priorytetem i nie mo¿ecie zwlekaæ u¿yczê wam mojej pomocy w szybkim przedostaniu siê dalej. Wa¿ycie tyle co piórko a moje smocze plecy nanosi³y siê ju¿ tyle, ¿e nie zrobi im to wiêcej ró¿nicy. Jednak bêdziecie musieli pozostawiæ konie. Ich nie mam jak przetransportowaæ... decyzja nale¿ny do was.- Jego g³os by³ spokojny ale na pewno przyjazny. Pog³aska³ znów anielice po g³owie.
-Potrzebujesz czego¶? Jeste¶ zmêczona...- Zapyta³.
Avatar użytkownika
Faurun
Przybysz z Krainy Rzeczywistości
 
Rasa: Złoty Smok
Aura: Silna, ciemna, matowa aura o cynowo-srebrnym blasku i szafirowo-szmaragdowej poświacie. Roztacza wokół siebie ciężki, męczący zapach lasu i ciszę, w której toną wszystkie inne głosy. Jest niezwykle twarda i ostra. Bije od niej delikatny chłód, a w smaku jest łagodna i gorzka.
Wygląd: Faurun jest dość starym już smokiem, pokrywa go złota łuska, podbrzusze zaś ma kremowe. Często przybiera postać elfa, i to nim wygodniej przemierza mu się kraje i miasta. Pod tą postacią przypomina niezbyt wysokiego i szczupłego mężczyznę, możliwe koło 25 lat. Posiada on długie plecione w warkocz włosy koloru zboża. Jego źrenice są czerwone zaś cera nieco ciemniejsza niż ... (Więcej)

Postprzez Kyrie » Śr lip 01, 2009 10:18 pm

Opar³a siê ramieniem o Fauruna zmêczona.
-Nic mi nie bêdzie.. po prostu za du¿o wysi³ku.- Szepnê³a cicho. Przez g³osy które nadal szemra³y ale jakby ciszej, przez lawinê jak i leczenie by³a wyj±tkowo zmêczona. Kamieñ trafi³ w skrzyd³a przez co przy samej skórze krwawi³y naznaczaj±c czerwone stró¿ki na jej plecach. Sama jednak nie mia³a ju¿ si³y siê tym zaj±æ, z reszt± ból nie by³ o wiele wiêkszy od tego który odczuwa³a na co dzieñ wiêc nie zauwa¿y³a tego nawet. spojrza³a na Fauruna i momentalnie sie odsunê³a zmieszana.
-Przepraszam. Nic mi nie bêdzie...- Szepnê³a.
Kyrie
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Niara » Cz lip 02, 2009 4:00 pm

Niara ocknê³a siê na dobre. Zawroty g³owy nie minê³y jednak. Podnios³a siê do pozycji siedz±cej mru¿±c oczy. Próbowa³a siê podnie¶ jednak z jej noga by³o co¶ nie tak, bola³a j± jakby by³a skrêcona. Nadal nie potrafi³a sobie niczego przypomnieæ. Podpieraj±c siê na rêkach przysunê³a siê do najbielszego drzewa by móc siê o nie oprzeæ.

Podkuli³a zdrow± nogê i opar³a o ni± g³owê. Rozgl±daj±c siê dooko³a. Zauwa¿y³a Kyrie tul±c± siê do... Fauruna. Nie mia³a pojêcia co on tutaj robi³. Pó¼niej spostrzeg³a Rizochiego siedzia³ oparty o pieñ kilka metrów od niej. Spu¶ci³a g³owê, nie do¶æ ¿e nie mog± sobie nic przypomnieæ, to czu³a siê winna temu, ¿e ci±gnie ze sob± tych ludzi. Znów mia³a ochotê uciec.

Tak naprawdê skrywa³a w sobie wszystkie uczucia. Jej samotno¶æ stawa³a siê bezgraniczna, czu³a jak ogarnia j± z ka¿da kolejn± chwil±. Nie mia³a nikogo z kim mog³aby porozmawiaæ. Nikogo komu mog³aby powiedzieæ, nie mówi±c ju¿ o tym ¿eby siê komu¶ wyp³akaæ. W tej chwili ogarniêta poczuciem winy za wszystko mia³a ochotê wstaæ i odej¶æ, ukryæ siê gdzie¶ zda³a od ca³ego ¶wiata, zostawiæ ludzi którzy za ni± pod±¿ali, by nie przysparzaæ im wiêcej problemów, a potem samotnie ruszyæ w swoj± podró¿.

Sama nie potrafi³a zrozumieæ siebie, odk±d zaczê³a umieraæ mia³a takie chwile w których chcia³a zrezygnowaæ z poszukiwañ i poddaæ, siê po prostu umrzeæ, gdzie¶ na uboczu nie sprawiaj±c nikomu k³opotu, przecie¿ nikogo nie mia³a. W takich chwilach jak ta ¿a³owa³a ¿e ¿yje. Mia³a wra¿enie ¿e samotno¶æ w po³±czeniu z wyrzutami sumienia poch³onie j± zanim zd±¿y zdecydowaæ czy ¿yæ dalej czy te¿ nie. A jednak mimo tego wszystkiego brnê³a dalej, z co raz wiêkszym bólem i pog³êbiaj±c± siê samotno¶ci±.

Ca³y czas mia³a opuszczon± g³owê, nie chcia³a nic mówiæ, nie chcia³a siê t³umaczyæ, jedyne s³owo jakie cisnê³o jej siê na usta to "przepraszam" ale nawet tego nie by³a w stanie wydusiæ. Chcia³a po prostu znikn±æ.
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Niara » Cz lip 02, 2009 5:39 pm

Niara nie porusza³a siê nawet kiedy ch³opak do nie mówi³. Dopiero po chwili podnios³a g³owê znad kolana by na niego spojrzeæ.

- Nie musisz przepraszaæ, to nie by³a Twoja wina. - dziewczyna mia³a niezwykle smutn± minê, mimo ¿e jej usta stara³y siê u¶miechaæ, oczy mówi³y zupe³nie co innego, gdyby dobrze siê im przyjrzeæ dostrzec mo¿na by³o w nich ogromny ból.

- Z moja nog± chyba nie jest wszystko w porz±dku - doda³a - magia Kyrie chyba nie do koñca j± wyleczy³a, ale jestem jej bardzo wdziêczna. Ko¶æ pewnie siê zros³a, ale noga nadal boli. - mówi³a tylko o suchych faktach, nie chcia³a obna¿aæ swojego bólu wewnêtrznego, nie chcia³a by kto¶ wiedzia³a, nie mog³a dok³adaæ problemów innym ludziom.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Niara » Cz lip 02, 2009 5:54 pm

Niara spojrza³a na ch³opaka. Nie musia³ d³ugo siê zastanawiaæ. Nie chcia³a forsowaæ Kyrie, do¶æ mia³a swoich zmartwieñ.

- Je¶li potrafisz... to mo¿esz j± nastawiæ. - odpowiedzia³a, po czym wziê³a do rêki niewielk± ga³±¼ lez±ca tuz obok i pomacha³a ni± przed nosem ch³opaka u¶miechaj±c siê - zagryzê, ¿eby wszystkie zwierzêta nie uciek³y - powiedzia³a u¶miechaj±c siê, choæ tak naprawdê nie by³o jej do ¶miechu. Nie ba³a siê bólu, przynajmniej przypomni sobie ¿e ¿yje, ale nie chcia³a krzyczeæ z bólu budz± wszystkie okoliczne istoty.
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Niara » Cz lip 02, 2009 6:12 pm

Niara zagryz³a patyk, ból by³ silniejszy ni¿ siê spodziewa³a. To ¿e siê go nie ba³a nie oznacza³o, ¿e dobrze go zniesie, by³a raczej delikatn± istot±, jej silna osobowo¶æ nie sz³a jednak w parze z silnym cia³em.

Poczu³a silny ból przeszywaj±cy ca³e jej cia³a, z gard³a wydoby³ siê st³umiony krzyk dziewczyny, w oczach stanê³y jej ³zy, zrobi³o siê jej niedobrze, po czym pociemnia³a jej w oczach, osunê³a siê na ziemiê trac±c przytomno¶æ.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Faurun » Cz lip 02, 2009 7:19 pm

Spojrza³ ciep³o na Kyrie.

-Wybacz.. trochê siê.. zapêdzi³em. Powinna¶ odpoczywaæ.- Szepn±³ do niej i wsta³. Podszed³ kilka kroków do dwójki. Widz±c i¿ Niara siê nie obudzi³a westchn±³. Stan jej nogi go nie cieszy³. Spojrza³ na Rizochiego.

-Dalsze problemy z nog±... mogê daæ ma¶æ by mog³a dalej i¶æ kiedy siê obudzi... z reszt± nie bêdziecie na razie i¶æ wiêc zd±¿y siê wygoiæ. Skoro problem koni siê rozwi±za³ wyruszymy jak tylko Niara wróci do nas... w sumie nie musimy robiæ d³ugiej przerwy po jej przebudzeniu. Wierz mi, szybowanie w powietrzu to sama przyjemno¶æ, odpoczniecie do woli.- Mówi³ cicho i spokojnie koñcz±c s³owa delikatnym u¶miechem. Spojrza³ w stronê anielicy.

-No nic wracam do Kyrie.. nie mo¿na jej zostawiaæ samej.. to lekko.. niebezpieczne.- Doda³ wracaj±c na swoje wcze¶niejsze miejsce niedaleko Kyrie.
Avatar użytkownika
Faurun
Przybysz z Krainy Rzeczywistości
 
Rasa: Złoty Smok
Aura: Silna, ciemna, matowa aura o cynowo-srebrnym blasku i szafirowo-szmaragdowej poświacie. Roztacza wokół siebie ciężki, męczący zapach lasu i ciszę, w której toną wszystkie inne głosy. Jest niezwykle twarda i ostra. Bije od niej delikatny chłód, a w smaku jest łagodna i gorzka.
Wygląd: Faurun jest dość starym już smokiem, pokrywa go złota łuska, podbrzusze zaś ma kremowe. Często przybiera postać elfa, i to nim wygodniej przemierza mu się kraje i miasta. Pod tą postacią przypomina niezbyt wysokiego i szczupłego mężczyznę, możliwe koło 25 lat. Posiada on długie plecione w warkocz włosy koloru zboża. Jego źrenice są czerwone zaś cera nieco ciemniejsza niż ... (Więcej)

Postprzez Kyrie » Cz lip 02, 2009 7:41 pm

Kyrie ledwo siedzia³a czuj±c jak obraz jej lekko wiruje. Kiedy Faurun podszed³ do reszty ta siedz±c do nich ty³em skuli³a siê bardziej. G³osy podpowiada³y jej z³e rzeczy, bardzo z³e... a zarazem kusz±ce. Zagryz³a doln± wargê. Nie mog³a.. ona jeszcze.. siê nie zdecydowa³a. Kiedy znów zobaczy³a przed sob± twarz Fauruna g³osy zawy³y jej w g³owie. U¶miechnê³a siê lekko ale nie by³a w stanie nic powiedzieæ.
Kyrie
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Niara » Cz lip 02, 2009 7:53 pm

Niara le¿a³a spokojnie na trawie, teraz spa³a, by³a wykoñczona wszystkimi wydarzaniami. Chyb co¶ jej siê ¶ni³o, jej sen sta³ siê niespokojny, przekrêci³a g³owê i cicho jêknê³a jakby dzia³o siê jej co¶ niedobrego. Dziewczyna przekrêci³a siê niespokojnie na bok, a jej g³owa wyl±dowa³a na nogach siedz±cego obok Rizochiego. Spa³a bardzo g³êboko, ale to co jej siê ¶ni³o wywiera³o wp³yw na ca³e jej cia³o. Minê³o kilka chwil za nim dziewczyna siê uspokoi³a.

- Rizochi... - szepnê³a przez sen, tul±c twarz do jego kolan, po czym zasnê³a znów spokojnie.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Niara » Pt lip 03, 2009 1:06 am

Minê³o kilka godzin zanim Niara odzyska³a si³y i wróci³a jej ¶wiadomo¶æ. Kiedy lawina runê³a im na g³owy by³a noc, teraz jej twarz opromienia³y delikatnie promienie wczesnego poranka. Wstawa³ ¶wit. Dziewczyna powoli otworzy³a oczy, zamruga³a kilka razy i zobaczy³a nad sob± twarz Rizochiego, spostrzeg³a, ¿e le¿y na jego kolanach, zarumieni³a siê lekko i u¶miechnê³a przyja¼nie do ch³opaka. Przyjemnie by³o jej go zobaczyæ zaraz po przebudzeniu, zw³aszcza, ze poprzednia noc przynios³a ze sob± wiele przykrych zdarzeñ.  Patrzy³a na niego do¶æ d³ugo, czu³a siê bezpiecznie. Po chwili jednak spróbowa³ siê podnie¶æ do pozycji siedz±cej. Kiedy tylko jej g³owa znalaz³a siê w pionie natychmiast poczernia³a jej w oczach i wyl±dowa³a z powrotem na kolanach ch³opaka.

- Prze... praszam... - wykrztusi³a z siebie - chyba nadal jestem os³abiona - doda³a.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Następna strona

Powrót do Szlak Ziół

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron