[Niedaleko jaskini] Kyrie...


Szlak którym podążają druidzi do swoich mieszkań położonych wysoko w górach. Pustelnicy zbierają tu najrzadsze zioła. Ten właśnie szlak jest miejscem gdzie znaleźć można rośliny których poszukują druidzi z innych cześć świata, jednak żaden z nich nie ma odwagi wypuszczać się z wyprawą w te niebezpieczne góry.

Postprzez Niara » Pn cze 29, 2009 4:30 pm

Niara wybieg³a z jaskini, rozejrza³a siê dooko³a. Szybko spostrzeg³a Kyrie siedz±c± przy skale. Podesz³a do niej spokojnym krokiem by jej nie wystraszyæ.  Kucnê³a przy anielicy i objê³a j± ramieniem, rozumia³a co dziewczyna prze¿ywa, rozumia³a j± a¿ za dobrze.

- Ja rozumiem - szepnê³a - wiem jak to jest, nie ma tu nikogo innego, a mnie mo¿esz powiedzieæ... - doda³a.
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Kyrie » Pn cze 29, 2009 4:56 pm

S³ysz±c g³os Niary drgnê³a lekko wystraszona. Kiedy jednak objê³a
Kyrie ramieniem skuli³a siê lekko. To prawda, Niara mog³aby j± zrozumieæ.. ale. Nie by³a pewna jak zareaguje na ca³± prawdê. Obróci³a siê w jej stronê patrz±c smutno w oczy.
-S³ysze, ci±gle je s³yszê.. szepty.. p³acz.. opêtañczy ¶miech.. siedz± mi w g³owie i wo³aj±.- Szepnê³a cicho. Nawet je¶li jej powie nic siê nie zmieni.. ani nie pomog± ani nie zaszkodz± jedynie mog± siê oddaliæ.
-Wcze¶niej s³ysza³am je jedynie w snach.. teraz.. teraz s³yszê je ci±gle... d³u¿ej tak nie wytrzymam. Skrzyd³a piek± zmuszaj±c mnie do podjêcia decyzji..ale ja siê bojê. Bojê, ze je¶li wszystko porzucê dla niego bêdê ¿a³owa³a... Je¶li odwrócê siê dla niego od Boga... je¶li to wszytko siê nie uda.. dlatego sie bojê..i nadal tkwiê w tym wszystkim.- Potar³a skronie s³ysz±c miliony szyderczych ¶miechów.
Kyrie
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Niara » Pn cze 29, 2009 5:05 pm

Niara usiad³a przy dziewczynie s³uchaj±c jej, objê³a j± mocnej ale tak by nie zrobiæ jej krzywdy.

- Tak... - szepnê³a - g³osy, ja wiem, rozumiem, nie mo¿na tego znie¶æ, czujesz j± jakby¶ by³a niespe³na rozumu. Kyrie, jeste¶ anio³em i obojêtnie jak± podejmiesz decyzje zawsze nim bêdziesz. Widzisz dzi¶ wiem ¿e nawet je¶li nie wygnano by mnie z Niebios, prêdzej czy pó¼niej by³aby w takiej stacji jak Ty, prêdzej czy pó¼niej zaczê³a bym polemikê z Bogiem i mimo wszystkich wyrzutów sumienia ciesze siê ¿e teraz jestem tym kim jestem. Mam woln± wolê, mogê podejmowaæ decyzjê sama za siebie, jestem wolna, a mimo to nadal czuje siê anio³em, nie zmieni³o siê tak wiele, nadal mam moce, nadal potrafiê leczyæ, nadal pomaga innym, nadal jestem tak samo troskliwa, nie zmieni³ siê mój charakter jedyne co to teraz ¿yje w³asnym ¿yciem. -  Niara chwyci³a Kyrie za rêkê - Powiedz... dla kogo chcesz to zrobiæ. co mia³a¶ na my¶li mówi±c "dla niego" ?
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Kyrie » Pn cze 29, 2009 5:12 pm

-Jakim prawem bêdê mog³a siê nadal nazywaæ anio³em skoro sprzeciwi³am siê w³asnemu twórcy? Skoro wyzwa³am go od najgorszych z mo¿liwych? Jakim prawem mogê siê nazywaæ istot± niebiañsk± skoro zgrzeszy³am?- Pyta³a jej mimo i¿ zna³a odpowied¼.. nie mog³a. To ju¿ by³o przes±dzone.. ale skoro nadal posiada skrzyd³a wiedzia³a, ze zawsze jest jeszcze cieñ nadziei.
-Wolna wola.. czy to naprawdê jest tyle warte? nie zap³aci³am zbyt du¿ej ceny?- Doda³a opieraj±c g³owê znów o skaln± pó³kê. Ostatnie jej pytanie zmiesza³o j±.
-Nie mogê.. on te¿ siê nie dowie.. nie mia³abym zbytniej odwagi.. tak jak nie mia³am jej przed Bogiem..jestem beznadziejnym tchórzem..- Szepnê³a dr¿±cym g³osem.
Kyrie
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Niara » Pn cze 29, 2009 5:23 pm

- Kyrie, wszyscy jeste¶my istotami stworzonymi przez Boga i wszyscy nawet anio³owie pope³niamy b³êdy, czy to ¿e siê Mu sprzeciwi³a¶ oznacza ¿e przesta³a¶ go kochaæ? Nie, nadal kochasz go tak samo mocno, a to, ze pragniesz byæ kim¶ wiêc ni¿ Jego s³uga nie jest niczym z³ym, przynajmniej w moich oczach, w oczach Twoich przyjació³. Bóg bêdzie ciê kocha³ mimo b³êdów i nawet je¶li przestaniesz mu s³u¿yæ On nie przestanie Ciê kochaæ. On jest  mi³osierny i wiesz o tym. Nie masz pojêcia jakich grzechów ja siê dopu¶ci³am, a jednak Bóg nadal mnie kocha, wybaczy³ mi, chocia¿ ponios³am srog± karê i uwierz mi by³y to grzechy okrutne wobec naszej rasy, a mimo to nadal moja dusz pozosta³a anielska i nadal nazywam siebie anio³em, to Bóg mi na to pozwoli³, by mój charakter mimo b³êdów pozosta³ taki sam. - przerwa³a na chwilê.

- Kyrie... co siê sta³o tamtej nocy, kiedy uzdrowi³a¶ moje ¿ebro, wcze¶niej rozmawia³a¶ z Meridionem... czy.. to... o niego chodzi? - spyta³a, mimo i¿ wiedzia³a ¿e nie powinna mêczyæ Kyrie z drugiej jednak strony czu³a, ¿e Kyrie potrzebuje komu¶ to powiedzieæ.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Kyrie » Pn cze 29, 2009 5:33 pm

-Wiem.. ale jednak.. ciê¿ar grzechu bêdzie mnie prze¶ladowa³.. i chyba nigdy sobie tego nie wybaczê..- Doda³a ¶miej±c siê gorzko z samej siebie. S³ysz±c ostatnie s³owa zacisnê³a mocniej d³onie na materiale.
-Meridion ma swoje plany.. potrafi tylko namieszaæ niepotrzebnie w g³owie nie¶wiadomy jak bardzo zmienia cz³owiekowi ¿ycie... wkrada siê w ludzki sny,marzenia, nadzieje i cele.. ale to nie ma ju¿ znaczenia..- dopowiedzia³a dalej z ¿a³osnym u¶miechem.
-Niara.. powiedz mi.. ³±czy ciê co¶..z Rizochim? Co¶ wiêcej ni¿ rola Obroñcy?- Zapyta³a z u¶miechem ale zaraz potrzês³a g³ow±.
-Nie, nie pyta³am.. daje siê znów zwie¶æ g³osom..-- Skuli³a siê bardziej.
Kyrie
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Niara » Pn cze 29, 2009 5:46 pm

Niara zrozumia³a i u¶miechnê³a siê ciep³o.

- Kyrie... Ty.. go kochasz... - powiedzia³a ze zrozumieniem.

- Ale przecie¿ to nic z³ego - zamy¶li³ siê na chwilê, wspominaj±c Ksiêcia, jednak szybko otrz±snê³a siê my¶leæ ¿e przecie¿ nie wszyscy s± tacy jak on - w Meridionie drzemie wiêcej dobra ni¿ s±dzimy, on nadal bardziej jest cz³owiekiem ni¿ demonem. Rozumiem co czujesz Kyrie, rozumiem... -szepnê³a.

Kiedy us³ysza³a pytanie o Rizochiego zamy¶li³a siê.

- Rizochi... - westchnê³a - nawet gdyby co¶ do mnie czu³, albo ja do niego to niczego nie zmieni, on jest... on nigdy... on jest zbyt honorowy, ma mnie chroniæ, ja... nie potrafiê siê do niego zbli¿yæ, nawet gdybym chcia³a to on mi na to nie pozwala. Nie wiesz co siê sta³o wtedy w Valladonie... kiedy uciek³am... - nie dokoñczy³a.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Kyrie » Pn cze 29, 2009 5:59 pm

-To a¿ tak oczywiste?...Ale on mnie nie zrozumie.. z reszt± nigdy siê nie dowie.- Odpar³a i westchnê³a. Popatrzy³a jej spokojnie w oczy.
-Czyli jeste¶my w podobnej sytuacji.. nie, nie wiem co wtedy zasz³o... ale przypuszczam, ze co¶ co zmieni³o twój los.. tak jak mój zmieni³o spotkanie Meridiona dawno.. dawno temu..kiedy jeszcze têpi³am takich jak on. On jedyny wiedzia³ jaka by³am naprawdê.. i gdyby nie rozmowa z Faurunem.. i jego karty.. wszystko zapewne teraz potoczy³oby siê inaczej.. wróci³abym do siebie i zniknê³a z jego ¿ycia raz na zawsze.- Mówi³a spokojnie przenosz±c wzrok w niebo. Tak Faurun zdradzi³ jej swój najwiêkszy sekret... sekret który musi teraz nosiæ w sobie do póki nie nadejdzie pora. Wtedy us³yszy j±.. i wróci.
Kyrie
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Niara » Pn cze 29, 2009 8:25 pm

- Och Kyrie, nie wiem jaki jest Meridion, nie znam go tak naprawdê, nie wiem czy zrozumie czy nie... iii... nie to nie jest takie oczywiste, ale ja, kiedy¶ przezywa³am podobnie dlatego siê domy¶la³am. Nie zakocha³am siê w demonie, a w elfie i to przez niego dzi¶ jestem tym kim jestem, zdradzi³ mnie i dlatego zosta³am wygnana przez Najwy¿szego, ale to d³uga historia. - dziewczyna westchnê³a ciê¿ko.

- Je¶li chodzi o Rizochiego to wszystko te¿ jest bardzo skomplikowane, ale to moje zmartwienie, nie Twoje, ale co ty zrobisz z Meridionem czy naprawdê nie zamierzasz mu powiedzieæ, o tym co czujesz? - zapyta³a.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Kyrie » Pn cze 29, 2009 8:38 pm

-Po co mam mu mówiæ? By mnie wy¶mia³? wystarczaj±co wiele razy zrobi³am przed nim z siebie idiotkê... no ale niewa¿ne.. wracajmy. Rizochi zosta³ sam. Pomy¶li jeszcze, ¿e jeste¶my na niego o co¶ z³e.. no u¶miech i idziemy go pocieszyæ. Nie mogê patrzeæ jak siê smucicie..- U¶miechnê³a siê ciep³o. Odczu³a ulgê.. wygada³a siê i czu³a sie teraz l¿ejsza. Wsta³a od razu podnosz±c i dziewczynê. Mo¿e dalej doskwiera³y jej g³osy, dalej piek³y plecy ale czu³a, ¿e rozmowa pomog³a.
Kyrie
 
   Ten gracz nie stworzył jeszcze postaci.

Postprzez Niara » Pn cze 29, 2009 8:40 pm

Dziewczyna ju¿ nic nie powiedzia³a. Wsta³a z pomoc± Kyrie i obie uda³y siê w stronê jaskini.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)


Powrót do Szlak Ziół

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron