[Sypialnia na dole] ¦wit.


Szlak którym podążają druidzi do swoich mieszkań położonych wysoko w górach. Pustelnicy zbierają tu najrzadsze zioła. Ten właśnie szlak jest miejscem gdzie znaleźć można rośliny których poszukują druidzi z innych cześć świata, jednak żaden z nich nie ma odwagi wypuszczać się z wyprawą w te niebezpieczne góry.

Postprzez Niara » Pt lip 24, 2009 6:56 pm

Niara przespa³a ca³± noc bez wiêkszych problemów. Obudzi³a siê dopiero kiedy przez okno zaczê³y padaæ promienie s³oñca. Dziewczyna poczu³a ¿e delikatnie pieszcz± skórê jej twarzy. Powoli otworzy³a oczy. Prawie ka¿dego ranka budzi³y j± koszmary, jednak odk±d blisko niej znajdowa³ siê Rizochi, Niara budzi³a siê, zadziwiaj±co spokojna. Podnios³a siê lekko na ³ó¿ku opieraj±c lekko bol±ce plecy o jego ty³.
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Niara » So lip 25, 2009 4:21 pm

Niara oparta o wezg³owie ³ózka stara³a siê rozbudziæ. Mia³a spuchniête oczy od wczorajszych ³ez, ca³e by³y obola³e. Stara³a siê otworzyæ je szerzej. Jej wzrok dostrzeg³ siedz±cego na pod³odze w k±cie Rizochiego. Na jego widok dziewczyna u¶miechnê³a siê do siebie. W pierwszej chwili chcia³a do niego podej¶æ, ale po na my¶lê dosz³a do wniosku, ¿e ch³opak prawdopodobnie niedawno zasn±³.  

Niara powoli wsta³a z ³ó¿ka, zdjê³a kurtkê któr± da³ jej ch³opak i szybko zawinê³a siê w prze¶cierad³o jakie mia³a na sobie wcze¶niej. Cicho podesz³a do kufra stoj±cego obok ³ó¿ka, na którym zostawi³a poprzedniego dnia czyst± sukniê, tê sam± któr± kupi³a w Valladonie. Zabra³a z niego ubranie i tak samo cicho, by nie obudziæ ¶pi±cego ch³opaka wysz³a z sypialni.

Dziewczyna przemknê³a przez salon do kuchni, gdzie ubra³a siê i rozczesa³a w³osy. Oczy nadal j± piek³y, ale wiedzia³a, ¿e to nic gro¼nego. Postanowi³a zrobiæ ¶niadanie.

Wysz³a na zewn±trz by zaczerpn±æ wody ze studni po czym wróci³a do kuchni. Rozpali³a ogieñ w palenisku i wstawi³a kocio³ek z wod±. W spi¿arni znalaz³a konfitury, a z rzeczy które przywie¼li wyci±gnê³a chleb. Nic innego nie mia³a. Po³o¿y³a jedzenia na tacy któr± znalaz³a wcze¶niej w jednej z kuchennych szafek. Do dwóch kubków wsypa³a trochê swoich zió³ i zala³a je wrz±tkiem. To musia³o wystarczyæ.

Zabra³a tacê i posz³a z ni± do sypialni. Wesz³a po cichu przez uchylone drzwi. Swoje kroki skierowa³a w stronê ¶pi±cego nadal ch³opaka. Po³o¿y³a tace na pod³odze i siad³a na przeciw niego. Opieraj±c ³okcie o kolana zaczê³a wpatrywaæ siê w twarz ¶pi±cego m³odzieñca zapominaj±c o ¶niadaniu.
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Niara » So lip 25, 2009 7:22 pm

Niara patrzy³a spokojnie na ch³opaka, pamiêta³a doskonale co sta³o siê poprzedniego wieczora, ale nie chcia³a o tym my¶leæ, ani tego wspominaæ. Przez d³u¿sz± chwilê wpatrywa³a siê w niego z u¶miechem.

- Dzieñ dobry - odpowiedzia³a - czuje siê ju¿ lepiej - mówi³a szczerze, choæ w g³êbi duszy nadal tkwi³y z³e wspomnienia i pustka jak± zawsze pozostawia³y w niej ³zy. Dziewczyna posmutnia³a, mimo woli wróci³y wszystkie wspomnienia poprzedniego wieczoru. Spu¶ci³a g³owê zbli¿aj±c siê do ch³opaka jakby chcia³a siê przytuliæ.

- Mogê? - zapyta³a.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Niara » So lip 25, 2009 7:39 pm

Dziewczyna zbli¿y³a siê do Rizochiego, nie wyci±gnê³a ku niemu ramion, ale opar³a g³owê na jego piersi. Ba³a siê w³asnych my¶li i wspomnieñ, ba³a siê zostawaæ sam na sam ze sob±. Ba³a siê, ¿e jej ¿ycie nigdy siê nie zmieni i ju¿ zawsze bêdzie ¿y³a przesz³o¶ci±.

Tera¼niejszo¶æ by³a ci±gle powracaj±cym wspomnieniem, Niara nie wiedzia³a ju¿ kiedy i czy w ogóle zacznie ¿yæ normalnie, nie wspominaj±c tragicznych wydarzeñ. Z ka¿dym dniem wspomnienia powraca³y do niej ze zdwojon± si³± i co raz trudniej jej by³o siê odnale¼æ tu i teraz. Rzadko my¶la³a o tym co przyniesie kolejny dzieñ, najczê¶ciej jej g³owê zawraca³y obrazy z przesz³o¶ci.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Niara » So lip 25, 2009 8:00 pm

Niara poczu³a jak ch³opak j± obejmuje. Przecie¿ tego chcia³a, dlaczego nagle co¶ w niej drgnê³o, jakby siê czego¶ przestraszy³a. Nie rozumia³a sama siebie, tak na prawdê nigdy nie by³a do nikogo przywi±zana w taki sposób. Jej uczucie do Ksiêcia by³o zupe³nie czym¶ innym, tamto wybuch³o nagle jak p³omieñ podsycony podmuchem wiatru. To co czu³a teraz przera¿a³o j± sam±, nagle zda³a sobie sprawê, ¿e gdyby Rizochi znikn±³ odczu³a by pustkê i têsknotê, nie za bezpieczeñstwem, nie za rozmow±, a za cz³owiekiem, za jego obecno¶ci±.

Z zamy¶lenia wyrwa³y j± s³owa ch³opaka, nagle jej my¶li powêdrowa³y w zupe³nie innym kierunku. Mia³ racjê, by³a bezpieczna, by³a bezpieczna i tak siê czu³a, nic jej nie grozi³o. Jej jedynymi wrogami by³y wspomnienia. Chcia³a mu o nich opowiedzieæ.

- Bola³o... - powiedzia³a, a jej duszê wype³ni³ strach i chêæ poczucia ulgi - Bola³o, kiedy to robi³... Bola³o kiedy bi³... bojê siê go... nawet teraz... kiedy go tutaj nie ma. Tak bardzo chcia³am uciec, ale on nadal we mnie tkwi, nie potrafiê sobie z tym poradziæ. Nie umiem... - mówi³a.

- S±dzi³am, ¿e kiedy uda mi siê od niego uciec wszystko jako¶ siê u³o¿y, ale tak nie jest... On wraca do mnie w ka¿dym wspomnieniu. - ci±gnê³a dalej, mówi³a spokojnie, nie chcia³a ju¿ wiêcej p³akaæ, chcia³a siê podzieliæ tym co prze¿y³a, czym¶ czego jeszcze nikomu nie by³a w stanie powiedzieæ.
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Niara » N lip 26, 2009 12:04 pm

S³ucha³a s³ów Rizochiego, zastanawiaj±c siê czy wypowiada je by przesta³a mówiæ, czy by mówi³a dalej. Nigdy nie potrafi³a odgadn±æ co my¶li, ale to jej nie przeszkadza³o.

- Ale ja chcê, chcê mówiæ, nie mam ju¿ si³y borykaæ siê z tym sama. - zamilk³a, przez chwilê zastanawiaj±c siê czy znów nie przepraszaæ za szczero¶æ, czy znów nie uciec gdzie¶ za mury swojej pod¶wiadomo¶ci. Ale nie chcia³a, cokolwiek by siê sta³o nie chcia³a odsuwaæ siê od tego mê¿czyzny, nie chcia³a ju¿ d³u¿ej uciekaæ od samej siebie.

- Nie potrzebuje by¶ czu³ to co ja, nie potrzebujê ju¿ nawet pocieszenia. Chcê ¿eby¶ by³ i s³ucha³, rozumia³ tylko w czê¶ci, bo przecie¿ w pe³ni zrozumieæ nikt mnie nie mo¿e, Twoje czê¶ciowe zrozumienie wystarczy mi za wszystko, chcê tylko by¶ by³, niczego wiêcej nie oczekujê. - dziewczyna sta³a siê jakby pewniejsza siebie gdy to mówi³a, jej g³os jednak by³ smutny, wrêcz przeszywaj±cy têsknot± i pro¶b±.

- Zamyka³ mnie w ma³ym pokoju - ci±gnê³a swoj± opowie¶æ - tam spa³am i jad³am. Ca³y czas by³am przykuta grubym ³añcuchem do jednej z nóg ³ó¿ka. Obrêcz wokó³ kostki pozostawi³a po sobie blizny. Przychodzi³ ka¿dego wieczora, chwyta³ mnie za nadgarstek i prowadzi³ wielkimi schodami na górê. Zawsze ten sam schemat, zawsze ten sam nadgarstek, te same schody. - dziewczyna mimo woli chwyci³a siê za lewy nadgarstek, jakby nadal odczuwa³a w nim ból - Wprowadza³ mnie do swojej komnaty i rzuca³ na zimn± posadzkê. Nigdy nie bi³ w twarz, mówi³, ¿e nie chcê mieæ szpetnej... Dwa razy z³ama³ mi ¿ebro, ale jako¶ siê zros³o. Potem podnosi³ mnie z zimnej posadzki i rzuca³ z tak± sam± si³± na ³o¿e. Lubi³ zadawaæ ból... - nie powiedzia³a co dzia³o siê potem, ka¿dy zrozumia³ by to a¿ za dobrze. Nie by³a w stanie wypowiadaæ takich s³ów.

Przytuli³a siê mocniej do Rizochiego, pu¶ci³a swój nadgarstek by móc go obj±æ. Z ka¿dym s³owem odczuwa³a co raz wiêksz± ulgê. Teraz nie oczekiwa³a ju¿  niczego, chcia³a po prostu by by³.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)

Postprzez Niara » N lip 26, 2009 7:37 pm

Niara pu¶ci³a ch³opaka po d³u¿szej chwili, nie chcia³a ju¿ nic wiêcej mówiæ, to co powiedzia³a przynios³o jej ogromna ulgê. Jak gdyby nigdy nic u¶miechne³a siê i siedz±c obok niego na pod³odze wskaza³a ruchem g³owy tacê, która wcze¶niej przynios³a.

- Zrobi³am ¶niadanie - powiedzia³a i siêgnê³a po kubek z zio³ami, po czym poda³a go Rizochiemu.
Królowa Niara

"A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto."
Avatar użytkownika
Niara
Pani Snów
 
Inne Postacie: Villemo, Saira, Aruviel, Sauria, Jasmina, Nani, Siren, Rumianek, Sasanka, Nivalia, Anette, Azajasz, Alexander, Valerija, Katniss, Yvaine,
Ranga: Obrazek
Rasa: Anioł Światła
Aura: Emanacja jarzy się niesamowicie potężnie w umyśle czytającego, jednocześnie lekko połyskuje, choć pod dogłębniejszą obserwacją matowieje na brzegach, jakby przygasała. Zdaje się nie mieć określonego koloru, jednak niekiedy zyskuje skromne, cynkowe muśnięcia. Szafir, który tworzy poświatę tej wyjątkowej emanacji, dodaje otuchy i napawa wewnętrznie przyjemnym ciepłem. Wokół jej epicentrum unosi się uwodzący zapach lilii, czasem wymieszany z mirrą. Zdarzyć się może również, iż roztaczać się będzie w około przyjemna woń róż. Gdy jest się pod wpływem owej aury przyspiesza puls oraz doznaje się poczucia spełnienia. Naokoło słychać liczne głosy, z których wybrzmiewa śmiech dzieci, acz to wszystko niespodziewanie zagłusza jednolity, głęboki ton. W dotyku jest giętka oraz lepka, zaś na języku pozostawia łagodny, kwaśny smak. Wywołuje również niespodziewany natłok myśli.
Wygląd: Niara jest olśniewająco piękna, jej wygląd jest prawdziwie anielski. Ma szaroniebieskie, duże oczy, które cały czas zdają się być wypełnione głębokim smutkiem. Jej jasnoróżowe usta, których kolor przywodzi na myśl kwiaty kwitnącej jabłoni, ostatnio co raz częściej zdobi śliczny uśmiech. Choć sama często jest smutna nie szczędzi potrzebujących swojego szczerego, ... (Więcej)


Powrót do Szlak Ziół

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron